Nyheter

Energiföretagen kommenterar elnätsföretagens intäktsramar 2024-2027

Energimarknadsinspektionen (Ei) meddelade den tredje april att samtliga beslut om intäktsramar för tillsynsperioden 2024-2027 nu är fattade. Besluten skulle egentligen ha fattats senast den 31 oktober 2023, men har på grund av ett planerat metodbyte som Ei sedan pausade, dröjt ända till nu.

Inför en tillsynsperiod ska Ei ta fram metoder för intäktsregleringen och utifrån dessa fatta beslut om elnätsföretagens intäktsramar. Besluten ska enligt ellagen vara fattade senast två månader innan tillsynsperiodens början, d.v.s. senast den 31 oktober 2023 i det här fallet. Inför perioden 2024-2027 planerade Ei att genomföra omfattande metodbyten i regleringsmodellen. När planerna sedan pausades och sköts på framtiden fick det till följd att nödvändig inrapportering från elnätsföretagen samt själva beslutsfattandet blev fördröjt.

Nu är alla beslut fattade, meddelar Ei på sin hemsida.

Ei konstaterar att högre elnätsavgifter väntas för många elnätskunder, vilket är något som även Energiföretagen redan har flaggat för. Det handlar emellertid inte om någon plötslig förändring, bara för att vi går in i en ny tillsynsperiod. Prisförändringar görs vanligtvis årligen och en successiv utveckling av elnätsavgifternas nivå har sannolikt till viss del redan skett.

– Elnätsavgifterna kommer sannolikt att öka framöver med tanke på det höga kostnadsläget vi nu ser generellt och i synnerhet för elnätsanläggningar samt till följd av de utmaningar den ökade elektrifieringen innebär. Exakt hur det kommer att se ut för enskilda kunder, kopplat till intäktsramarnas förändring, är svårt att bedöma och beror på varje enskilt elnätsföretags förutsättningar, säger Tomas Malmström, ansvarig för elnätsfrågor på Energiföretagen Sverige.

Ei gör ett antal jämförelser mellan intäktsramarna (och specifika delar av intäktsramarna) för perioden 2024-2027, med vad som sägs vara motsvarande nivåer för föregående tillsynsperiod. Energiföretagen kommenterar inte utfallen av dessa jämförelser närmare men vill poängtera att föregående tillsynsperiods intäktsramar ännu inte har beslutats.

De preliminära nivåer som används i jämförelserna förefaller i själva verket vara hämtade från beslut som inte är gällande. Som framgår i en fotnot i Ei:s egna nyhet är ärendena av domstol återförvisade till Ei för revidering av besluten. Nya beslut har ännu inte fattats, utan väntas komma nu under andra eller tredje kvartalet 2024 (d.v.s. nästan fem år för sent).

Det Ei synes ha gjort i sina jämförelser är att de underkända besluten om preliminära intäktsramar har använts för att sedan med hjälp av en schablonmässig indexering med KPI kunna göra en slags jämförelse i samma penningnivå. Detta trots att slutliga intäktsramar dels avgörs av verkliga utfall (som ännu inte har kunnat rapporteras in i lagstadgad tid till Ei), dels ska indexeras med andra index än KPI. Vad de slutliga intäktsramarna blir för föregående tillsynsperiod är därför fortfarande högst oklart och jämförelserna bör med fördel göras utifrån definitiva utfall.

– Energimarknadsinspektionen anser att elnätsföretagen överkompenseras i förhållande till deras faktiska kostnader. Det bör förtydligas att intäktsramarna beräknas med en etablerad metod som Ei själva har beslutat om. Intäktsramarna är då enligt metoden inte större än vad som behövs för att ge skälig kostnadstäckning och rimlig avkastning. Eftersom kostnaden för elnätsanläggningar har stigit mer än den generella inflationen, har det branschspecifika index som används för att värdera elnätsanläggningarna i metoden också överstigit den generella inflationen. Det är för tidigt att göra närmare jämförelser av intäktsramar mellan olika perioder, då nödvändiga uppgifter för en sådan jämförelse ännu inte är tillgängliga, avslutar Tomas Malmström.

Slutligen gör Ei en jämförelse mellan elnätsinvesteringarna för den förra perioden och elnätsinvesteringarna under innevarande period. Energiföretagen kan konstatera att investeringarna bedöms uppgå till totalt 120 miljarder kronor för perioden 2024-2027. Det visar att elnätsföretagen tar energiomställningen på allvar och planerar för de ökade investeringar som krävs.