Nyheter

VA-podden #34 – Cecilia Katzeff om vattenbesparing och hållbar användning av dricksvatten

I det här avsnittet får vi lyssna på Cecilia Katzeff som pratar om hur vi kan få ändrat beteende kring användningen av dricksvatten. Cecilia är forskare på KTH där hon ingår i en grupp för strategiska hållbarhetsstudier.

Hon forskar bland annat om beteenden och digital teknik kopplat till hållbar utveckling.

I ett projekt kring kommunernas kommunicering av vattenbrist har Cecilia deltagit som expert. Hon var även handledare åt doktorander som under projektet tittade på hur visualisering av förbrukning av vatten i den direkta omgivningen kan ge ett ändrat beteende kring användandet. Detta som alternativ till att använda sig av det traditionella siffror och staplar.

I podden pratar vi mycket om vår relation till vatten. Cecilia pekar på att när vi använder dricksvatten för att spola toaletten eller städa så signalerar det inte för hushållen att det är en värdefull resurs. I Sverige är vi även vana vid att vatten finns i överflöd och hushållen har därför inte behövt reflektera över förbrukning.

Om vi vill få en beteendeförändring över tid behöver vi skapa nya relationer till vattnet där värdet lyfts. Det blir också en utbildningsfråga i samhället, att lyfta och visa på att vattnet har ett värde. När vi ger människor insikten om varför vattnet har ett värde kan de börja agera annorlunda när de använder vattnet.

Du hittar avsnittet på:

VA-podden #34