Nyheter

Energiengagemang: ”Framtida öppna landskap inkluderar både jordbruk och energiproduktion”

Text: Energiengagemang

Vill vi ha en levande landsbygd måste vi se potentialen i hur lågavkastande marker kan skapa livsnödvändiga intäkter för lantbrukaren genom att arrenderas ut för kraftproduktion.

Sedan 1990 har antalet lantbruksföretag minskat med 40% och många bönder känner stor oro inför framtiden efter att högre priser på drivmedel, volatila elpriser och högre räntor pressat branschen och de ofta redan små marginalerna. Genom att möjliggöra etablering av solparker på lågavkastande ytor skapar vi förutsättningar för lantbruken att framtidssäkra sin verksamhet genom att skapa fasta intäkter under lång tid, intäkter som kan vara avgörande för att bygga ett välmående och långsiktigt lantbruk.

Aldrig förr har det varit lika viktigt att skapa ett väl fungerande jordbruk, och aldrig förr har det varit lika viktigt att bygga ut elproduktionen. Här har vi en möjlighet att göra båda dessa. Men politiska incitament behövs.

Vi står inför en snabb elektrifiering av samhället och flera rapporter talar för en fördubbling av elkonsumtionen fram till 2045. Storskaliga solparker är det snabbaste och billigaste sättet att öka elproduktionen och möta upp den här ökningen, en förutsättning både för att nå våra klimatmål och fortsätta ha en hög inhemsk elproduktion. .

Ökad elproduktion leder i förlängningen också till lägre elpriser. Solparker kan också med fördel kombineras med annan form av jordbruk, till exempel bete, odling av vall eller andra grödor. Dessutom byggs solparker helt utan subventioner, och intresset från investerare är mycket stort.

Långa tillståndsprocesser är just nu ett stort bekymmer för de som planerar att bygga, men lika stort problem är Länsstyrelsernas ovilja att bevilja tillstånd på sämre åkermark med hänvisning till framtida matproduktion. Något som riskerar att ge motsatt effekt om lantbrukaren riskerar lägga ner på grund av för låg lönsamhet. Jordbruk och solbruk ger många synergier och kan tillsammans skapa förutsättningar för en livskraftig landsbygd.

Foto: julianaffeldt