Nyheter

Sveriges Ingenjörer: ”Storsatsning krävs för att fler tjejer ska välja teknikprogrammet”

Att få fler tjejer att välja det tekniska programmet är avgörande för att öka söktrycket på ingenjörsutbildningarna. En ny analys från Sveriges Ingenjörer visar att i vissa kommuner väljer inga tjejer teknikprogrammet, medan i andra kommuner är det upp till en tiondel. Analysen pekar mot den stora betydelsen av geografisk närhet till programmen, förekomsten av förebilder och kommunernas engagemang i tekniksatsningar.

Fler kvinnor behöver bli ingenjörer för att värna Sveriges konkurrenskraft och ställning som ingenjörsland, och för att öka möjligheterna att klara den gröna omställningen på väg mot ett hållbart samhälle.

– Vår nya rapport konstaterar att ett lågt antal tjejer på teknikprogrammet får konsekvenser för ingenjörsutbildningarna. Av de tjejer som går på teknikprogrammet söker omkring var tredje sig vidare till en ingenjörsutbildning. Det är en betydligt högre andel än från övriga program. Därför är det ytterst oroande att andelen tjejer som söker sig till teknikprogrammet minskat markant de senaste åren, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

1 400 fler till ingenjörsutbildningar

Sveriges Ingenjörer har gjort en analys av specialbeställd statistik från SCB och Skolverket som visar att intresset för teknikprogrammet varierar stort över landet, se listor nedan och bifogade tabeller. Om intresset för teknikprogrammet bland tjejer skulle vara lika stort som i landets toppkommuner skulle varje år ytterligare 1 400 fler unga kvinnor söka sig till ingenjörsutbildningarna, vilket i förlängningen kraftigt skulle underlätta klimatomställning och digitalisering i Sverige.

Den geografiska närheten till gymnasieprogrammen påverkar andelen tjejer som söker sig till gymnasiets teknikprogram. I 122 kommuner erbjuds inte teknikprogrammet i den egna kommunen. I dessa kommuner är andelen tjejer som väljer det tekniska programmet lägre. Allra lägst är det i kommuner där andra nationella program men inte det tekniska kan läsas i hemkommunen.

Förebilder och kommunalt engagemang

– Även vikten av förebilder framträder tydligt i våra analyser. I de kommuner där det finns fler ingenjörer är det betydligt fler tjejer som läser teknikprogrammet. Det finns därför skäl att tro att de initiativ som tas runt om i landet med att synliggöra ingenjörer både i sociala medier och genom skolbesök har stor betydelse, fortsätter Johan Kreicbergs.

Fler tjejer väljer också teknikprogrammet i kommuner anslutna till Riksföreningen Teknikcollege Sverige. Teknikcollege arbetar bland annat med att certifiera tekniska utbildningar i samarbete med näringslivet.

– Slutsatsen av vår analys är att det behövs en storsatsning på tekniska gymnasieprogram. Det är absolut nödvändigt att dessa utbildningar tillgängliggörs över hela Sverige. Samtidigt finns det även andra lokala åtgärder som kan ha stor betydelse. Förebilder måste visas upp och utbildningarna måste hålla en hög kvalitet, avslutar Johan Kreicbergs.

Fakta teknikprogrammet

2023 valde 2,6 procent av tjejerna i niondeklassarna teknikprogrammet jämfört med 3,2 procent 2019.

I nio kommuner började ingen tjej på teknikprogrammet 2018–2022. Dessa är huvudsakligen mindre kommuner i Norrlands inland.

Teknikprogrammet finns i 168 kommuner.

Av övriga 122 kommuner erbjuder 43 ett annat nationellt program, medan 79 inte erbjuder något nationellt program.