Nyheter

Skogsindustriernas inspel till EU-valet

I Skogsindustriernas inspel till EU:s nästa politiska program pekas fyra områden ut som behöver prioriteras de kommande åren. Skogsindustrierna vill att unionens ambitioner inom klimat- och miljöområdet hålls i och kombineras med ett stärkt fokus på bioekonomi och näringslivets konkurrenskraft.

– Det råder ingen tvekan om att EU behöver hålla i sina långsiktiga ambitioner också framåt, inte minst på klimatområdet. Men det behöver kompletteras av ett starkare fokus på ekonomisk utveckling och stabilitet. Klimat och konkurrenskraft måste gå hand i hand om vi ska klara en riktigt hållbar och verkligt grön omställning, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.  

Under 2024 sker flera viktiga val inom EU som kommer att påverka samarbetets framtida politiska inriktning. Det handlar såväl om val till Europaparlamentet som tillsättandet av ny EU-kommission och antagande av ett nytt politiskt program för unionens nästa mandatperiod.

– Skogsindustrin har genom vår Framtidsagenda antagit löften för att bidra till ökad klimatnytta, cirkularitet och biologisk mångfald fram till 2040. EU är otroligt viktig som arena och som aktör för oss. När unionen nu ska formeras för de kommande åren vill vi från Skogsindustriernas sida aktivt och konstruktivt bidra med våra inspel, fortsätter Viveka Beckeman.

Skogsindustrierna inspel som nu presenteras innehåller ett antal inriktnings- och policyförslag utifrån fyra olika temaområden, för hur de kommande årens EU-politiken kan möjliggöra en grön och hållbar framtid.

– En ny EU-politisk inriktning som främjar en konkurrenskraftig, klimatneutral och cirkulär bioekonomi och med hållbart brukande skogar skulle erbjuda en unik möjlighet för vår gemensamma framtid, konstarerar Viveka Beckeman.

Skogsindustriernas inspel baseras på fyra huvudområden som bör prioriteras framåt.

Dessa är: 

Motståndskraft och konkurrenskraft
Det är av stor vikt att EU har en stark kapacitet att hantera en osäker omvärld och internationell konkurrens. EU bör fokusera på att säkra tillgången på råvaror och göra Europa attraktivt för investeringar inom bioekonomin.

Klimatneutralitet
Med målet att EU ska vara klimatneutralt senast 2050 är det avgörande att främja förnybara material och lösningar samt investeringar i bio-CCS för att ytterligare minska koldioxidutsläppen.

Cirkulär och biobaserad ekonomi
För att främja cirkularitet bör produkter designas med återvinning i åtanke, samtidigt som det behövs stöd för ökat återbruk och förbättrad insamling och återvinning.

Hållbart brukade skogar
EU-politiken bör erkänna och stödja skogsbrukets betydelse för en hållbar utveckling, med anpassade metoder efter lokala förutsättningar för att bevara biologisk mångfald och skogens produktivitet.

Inspelet med Skogsindustriernas förslagen finns att ta del av i sin helhet på Skogsindustrierna.se

Foto: Arek Socha