Nyheter

Ökat intresse för Biofrigas anläggningar i både Sverige och Norge

Biofrigas ser att ett gynnsammare klimat för investeringar i flytande biogas har bidragit till en ökad marknadsaktivitet. Detta har resulterat i intensifierade kunddialoger och att bolaget under de senaste veckorna har lämnat ett flertal offerter för potentiella projekt.

Det är framför allt Biofrigas anläggning CryoSep P som driver intresse från potentiella kunder; både i Sverige och Norge. CryoSep P passar mycket bra för större lantbruk, samrötningsanläggningar samt små och medelstora kommunala anläggningar.

– Den senaste tiden har det varit ett mycket högt tryck i marknaden. Att flytande biogas nu utgör en så väsentlig del av transportsektorns användning tror jag varit en ögonöppnare och har fått marknaden att reagera med positivt intresse för våra CryoSep-anläggningar som verkar i ett område med kraftig tillväxt. Vi ser vidare att ett gynnsammare investeringsklimat nu råder och viljan att vara med i transportsektors omställning är stor. Det här är precis den utveckling vi har hoppats på. Bland dem som nu visat intresse för våra anläggningar finns bolag som redan fått beviljat investeringsstöd och som vill utöka detta med produktion av flytande gas, samt bolag som planerar att ansöka om investeringsstöd under året. I Norge drivs intresset av en ökad efterfrågan av flytande biogas från industri och transportsektorn, säger Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB.

Den senaste tiden har nya marknadsdata för flytande biogas presenterats som under 2023 svarade för cirka 25% av allt biogasbaserat bränsle till transportsektorn, under 2020 var motsvarande andel cirka 5%. Flytande biogas inom transportsektorn används företrädesvis till tunga lastbilstransporter och långdistansbussar, områden som är svåra att elektrifiera.

I tillägg till ny marknadsinformation har riksdagens beslut i december om nya medel till Klimatklivet nu resulterat i en ny annonserad ansökningsperiod för investeringsstöd till bland annat biogassektorn. Den nyligen etablerade Industrins biogaskommission visar också på det stora behovet av biogas till svensk industri för att möjliggöra omställningen till fossilfrihet.

En växande marknad i kombination med gynnsammare möjligheter att investera i bolagets teknologi har lett till ett ökat intresse hos potentiella kunder, vilket återspeglas i fler offertförfrågningar än tidigare.

Offertförfrågningarna gäller främst Biofrigas anläggning CryoSep P som inriktar sig mot större kunder med befintlig eller planerad uppgraderingsanläggning så som kommunala biogasanläggningar, reningsverk eller samrötningsanläggningar och som normalt sett har behov av högre kapaciteter.

Båda Biofrigas anläggningar, CryoSep och CryoSep P, producerar flytande biogas med mycket hög renhet och som med god marginal uppfyller kvalitetskraven som ställs på flytande biogas inom transportsektorn, industrin och sjöfarten.