Nyheter

Tillstånd klara för nya regionnätsledningar i Stockholm

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nyligen beviljat Vattenfall Eldistribution linjekoncession för ett stort antal 130 KV-ledningar inom ramen för Vattenfall Eldistributions förstärkningsprogram Kapacitet Stockholm. Nu inleds nästa steg i projekterings- och byggnationsfasen som kommer att ge en effektivare elförsörjning som säkrar framtida tillväxtplaner för Stockholms kommuner.

Fram till 2030 genomförs en omfattande förnyelse och utbyggnad av regionnätet i Stockholmsregionen som idag till största del består av luftisolerade 70 kV-ledningar uppförda under 1970-talet. Förstärkningsarbetet innebär uppgradering och spänningshöjning av befintliga ledningar till 130 kV och ombyggnation av transformatorstationer.

Vissa ledningssträckor behöver även dras i nya stråk för att anpassas till samhällets krav och en effektiv överföring av el.

Under de senaste två månaderna har hela 20 koncessioner beviljats av Ei och överklagandetiderna har nu löpt ut. Kritik har riktats av berörda markägare och andra intressenter i en del av projekten men endast ett fåtal av dem överklagats. Ei´s koncessionsbeslut har för flertalet projekt därmed vunnit laga kraft och tar nu nästa steg in i projekterings- och senare byggnationsfasen.

─ Det är fantastiskt att vi nu har kommit vidare in i nästa fas med flera betydelsefulla ledningssträckor inom Kapacitet Stockholm. De här satsningarna är beroende av att vi får de tillstånd som krävs eftersom vi är gäster på markägarnas mark. Det innebär att vi bland annat har ett ansvar att visa att vi har identifierat de mest optimala ledningssträckorna utifrån ett natur- och miljöperspektiv, säger Erika Björk, programledare Kapacitet Stockholm, Vattenfall Eldistribution AB.

De koncessionsbeslut Ei hittills har beslutat om innebär att Stockholmsregionen är på god väg mot att få ett robust och framtidssäkrat elnät. Utbyggnaden och spänningshöjningen av regionnätet i Stockholmsregionen beräknas vara klar och i fullständig drift i början av 2030-talet.

Foto: Bruno