Nyheter

Satsning på kompetens ska göra skogsbruket mer miljösmart

Nu satsar Skogsstyrelsen på att höja skogsbrukares kompetens inom miljövärden i skogen. Målet är att över 5 000 personer ska lära sig mer, och på så sätt bli bättre på att bidra till att miljömålet Levande skogar nås.

Satsningen hålls under rubriken ”Miljösmart skogsbruk” och finansieras med pengar från EU:s landsbygdsprogram. Både privata skogsägare och yrkesverksamma inom skogsbruk ingår i målgruppen, och i programmet finns både kortare träffar och halvdagskurser.

– Enligt de uppföljningar som Skogsstyrelsen har gjort kommer miljökvalitetsmålet Levande skogar inte att kunna nås med nuvarande insatser. Skogsbruket behöver därför bli bättre på att minska påverkan på den biologiska mångfalden. En viktig väg dit är mer kunskap, säger projektledare Camellia Yordanova Nirell.

En av många åtgärder som kan bidra till att förbättra läget är att höja kompetensen hos skogsbrukare i vid bemärkelse. Inom ramen för Miljösmart skogsbruk erbjuder nu Skogsstyrelsen aktiviteter inom ämnesområdena skötsel av lövskog, särskilt viktiga arter, kulturmiljövård, naturvårdande skötsel och miljöhänsyn.

Satsningen inleddes under hösten 2023, och hålls till största delen under hela 2024. Många träffar hålls på plats i skogen, men det finns också möjlighet att delta i distansträffar.

Här finns alla träffar:

Träffar om miljösmart skogsbruk – Skogsstyrelsen