Nyheter

Ny vindkraftpark i Ljusdal byggs i rekordfart

Bygget av vindkraftparken Riberget i Ljusdals kommun har gått väldigt fort. På knappt ett år har vägar och kranplatser byggts, fundament gjutits och ledningar dragits för elva vindkraftverk på 200 meter vardera. 

Det har sina fördelar att vindkraftparken Riberget byggs i skogen utan närliggande bebyggelse.  

– I tillstånden för att få bygga finns reglerat ett minsta avstånd till närmaste bebyggelse och även en viss decibel som ljudet från vindkraftverken måste hållas under. Därför blir det enklare att projektera och bygga här där det inte bor någon i närheten, konstaterar Sophia Palm som är projektledare på OX2 Construction AB.

När en vindkraftpark är färdigbyggd är det enda som syns de vita tornen med sina rotorblad. Men större delen av materialet och arbetsinsatsen finns dock dolt under jord och i vindkraftverkens omgivning.  Till Ribergets Vindkraftpark har byggentreprenören Stenger & Ibsen Construction byggt och förstärkt 16 kilometer väg, 11 fundament med kranplatser, internt kabelnät och ett mindre ställverk. 

Till detta har det gått åt cirka 130 000 ton bergmaterial, 6 500 kubikmeter betong, 1 100 ton armering och 21 000 meter kabel förlagd i 6 500 meter kabelschakt. 

Massbalans

Och det har gått undan. Arbetet började den 9 januari i fjol och veckan före jul var det färdigt. 

– Inom projektet känner vi en stolthet över att vi nog slagit någon sorts inofficiellt världsrekord för byggandet av en vindkraftpark. Vi fick ett genomarbetat underlag från beställaren OX2 som gjort ett otroligt bra förarbete. När man vet hur marken ser ut innan bygget drar i gång blir det inte så mycket överraskningar, konstaterar Morgan Johansson, projektchef hos Stenger & Ibsen Construction.

En utmaning i projektet har varit att hitta en massbalans för att göra så lite intrång i miljön som möjligt.

– När vi sprängt har sprängstenen använts direkt för att bygga vägar och kranplatser, för att slippa transportera in krossat berg då närmaste bergtäkt ligger cirka tre mil ifrån byggplatsen. En stor besparing för miljön. Samtidigt begränsar miljötillståndet hur mycket vi får spränga, så vi har även transporterat dit bergkross, men i minsta möjliga mån.

Biologisk mångfald

I projektet har extra fokus lagts på hur den biologiska mångfalden kan ökas vid bygget av en vindkraftpark. 

– Vi har tillsammans med entreprenören tittat på hur projektet kan hjälpa miljön. Bland annat har vi placerat ut död ved för att skapa en näringsrik miljö för insekter att fortplanta sig i, berättar Sophia Palm.

Alla elva fundamenten är klara och till våren påbörjas leveranserna av vindturbinerna. När de monterats görs alla installationer och vindkraftparken är planerad att tas i drift till hösten.

Då kommer den att kunna producera cirka 210 gigawattimmar per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av el för närmare 42 000 hushåll.

FAKTA:

Tidplan: januari 2023–hösten 2024

Byggherre: OX2 Construction AB 

Byggentreprenör: Stenger & Ibsen Construction Sverige AB 

Kostnad: 440 Mkr

På bilden: På knappt ett år byggdes 16 kilometer väg, 11 fundament med kranplatser, internt kabelnät och ett mindre ställverk vid vindkraftparken Riberget

Bild: Stenger & Ibsen Construction