Nyheter

Svetsning av fjärrvärmerör kan skapa svåra hälsoproblem

Polyuretanisolering som utsätts för hög temperatur avger isocyanater till luften. Det kan exempelvis ske vid svetsning av fjärrvärmerör. Det innebär allvarliga hälsorisker för de som utför svetsningsarbetet. En ny studie visar på stora risker men också möjligheter att reducera exponeringen för isocyanater.

– Flera av de svetsare jag frågade var omedvetna om riskerna. Flera slarvade också med skyddsutrustning. Det säger Muhammad Akram, som på initiativ av installationsföretaget Stockpipe har gjort studien.

Isolerskum är ett plastmaterial som ofta är tillverkat av polyuretan, s.k. PUR. Enligt studien varierar riskerna vid svetsning mellan olika rördimensioner och längden på de isoleringsfria rörändarna.

Isocyanater är en grupp organiska föreningar som beskrivs som ”kemikalier med låg molekylvikt som innehåller minst en NCO-grupp i sin molekylstruktur”. Effekten av exponering för isocyanater kan bli allergi, irritation av ögon, näsa, svalg och hud samt lungproblem i form av isocyanatastma och nedsatt lungfunktion. Hälsoproblem kan uppstå efter så litet som en enda exponering. 

Arbeten som innebär risk för exponering för isocyanater på grund av termisk nedbrytning av PUR medför krav på skyddsåtgärder i arbetsmiljön. (Förordningen om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19). Så låga temperaturer som 150 grader C är tillräckligt för att isocyanater ska avges. Personal som riskerar att exponeras ska regelbundet genomgå återkommande medicinsk kontroll och ha tjänstbarhetsintyg som visar att de är friska för att få utför arbetet.

Svetsmetoder och dimensioner

– Val av svetsmetod spelar en nyckelroll vid bildandet av isocyanater, säger forskaren Muhammad Akram, som i sin mastersuppsats ”Svetsning i fjärrvärmerör” tar upp problematiken. Gassvetsningen värmer upp fjärrvärmerören till hög temperatur, vilket även leder till uppvärmning av isoleringen och därmed bildandet av farliga isocyanater.

– Andra aspekter som varierande storlekar på fjärrvärmerören och varierande isoleringsfria ”järnrena” ändar på rören påverkar också uppvärmningen av polyuretanisolering.

– Små nominella storlekar på fjärrvärmerör, DN20 till DN80 med isoleringsfria ändar på 20 till 22 centimeter som är gassvetsade har relativt låg risk att generera kritiskt hög temperatur på 150 grader. Men om längden på de isoleringsfria ändarna minskas till 16 centimeter kan det leda till termisk nedbrytning av isoleringen och bildning av isocyanater, säger Muhammad Akram.

Ännu större är riskerna vid svetsning av större rörstorlekar, DN100 och uppåt, med isoleringsfria ändar på 20 till 22 centimeter. Temperaturen i metallen hinner där bli betydligt högre på grund av det mer tidsödande arbetet att svetsa runt ett större rör.

Studien har genomförts på initiativ av och med finansiering från installationsföretaget Stockpipe i syfte att finna nya rutiner och arbetsmetoder för en säkrare vardag för svetsare. Studien har stöttats och tagits emot väl av viktiga aktörer.

Viktig fråga för branschen

Helena Fornstedt, yrkes- och miljöhygieniker inom Arbets- och miljömedicin vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala säger:

– Redan för 20 år sedan publicerades en studie som tydligt visade att farliga isocyanater avgick från isolering när fjärrvärmerör svetsades. Trots detta har vi sett att personal svetsar utan tjänstbarhetsintyg i miljöer där det finns uppenbar risk för skadlig exponering. 

– Jag är överväldigad av att installationsföretaget Stockpipe direkt efter att ha fått del av ett par patientutredningar på ett föredömligt sätt tog initiativet och gick till botten med att låta undersöka arbetsförhållanden och risker för svetsare. 

– Nu finns incitament för branschen att arbeta fram metoder som kan minska eller helt reducera exponeringen för isocyanater vid svetsning av fjärrvärmerör.

– Svetsarbete i djupa och trånga fjärrvärmegropar utomhus är något helt annat än svetsarbete som utförs i fabriksmiljöer med punktsug, personlig skyddsutrustning eller arbete i dragskåp.

Helena Fornstedt ser mindre risker vid fjärrvärmebyggen på längre sträckor ute på landsbygden, där studien visar att vissa rördimensioner kan användas i sitt ursprungliga utförande med isoleringsfria ändar utan att isocyanater behöver avges. 

– Arbeten i tätorter är mer riskfyllda, då många rörkrökningar och skarvar kräver att rören behöver kapas. Rester av PUR som är limmat på kapade rör utgör en särskild risk eftersom mycket små mängder PUR är tillräckligt för att halten ska uppnå skadliga nivåer om röken andas in.

– Jag ser fram emot att branschen uppmärksammar riskerna och säkerställer att riskbedömningar och tätare hälsokontroller införs på arbetsplatser och att ingen personal arbetar utan tjänstbarhetsintyg. 

”Borde läsas av alla”

– Rapporten ger tydliga besked om vad som förhindrar emissioner av isocyanater. Det säger Håkan Tinnerberg, certifierad yrkeshygieniker inom arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Han sammanfattar några viktiga punkter som påverkar emissionerna:

Val av svetsmetod. Gassvetsning ger höga temperaturer vilket leder till kraftig uppvärmning.

Den nominella storleken på rören. Ju mindre dimension desto mindre risk för emissioner

Längden på den isoleringsfria delen på rören. Ju längre desto bättre.

– Exponeringen för isocyanater orsakar en av de vanligaste typerna av yrkesastma. Det är ett viktigt arbete som Stockpipe har initierat med den här studien. Den borde läsas av alla som arbetar med svetsning av fjärrvärmerör som är isolerade med polyuretanskum. säger Håkan Tinnerberg.

På bilden: Fjärrvärmerörens ändar och isolering är i fokus för studien om hälsovådliga isocyanater i samband med svetsning

Bild: Muhammad Akram