Nyheter

Ändring i förordning möjliggör långsiktig finansiering av MAX IV

Idag meddelar Regeringen en ändring i Vetenskapsrådets instruktion som styr hur långa bidragsperioder myndigheten får besluta om för finansiering av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Förändringen innebär att Vetenskapsrådet kommer att kunna fatta beslut om att ge MAX IV och annan viktig forskningsinfrastruktur tioåriga bidragsbeslut.

Nyheten som meddelas av Utbildningsdepartementet gäller förordning 2009:975 som inkluderar Vetenskapsrådets instruktioner. Syftet med förändringen är att minska den finansiella osäkerheten och instabiliteten som kortsiktiga bidrag medfört och i stället förbättra förutsättningarna för långsiktig planering och stabilitet.

Förändringen förväntas få stor positiv inverkan på MAX IV och dess medfinansiärer som universitet, internationella samarbetspartners och andra intressenter. Den möjliggör mer långsiktiga samarbeten och investeringar som kan stärka både den nationella forskningsgemenskapen och samhället i stort.

I Utbildningsdepartementets pressmeddelande understryker utbildningsminister Mats Persson att den här förändringen efterfrågats från flera håll, då finansiering av forskningsinfrastruktur måste vara långsiktig givet verksamhetens art och behov av långsiktiga investeringar.

MAX IV välkomnar beslutet.

–  Vi på MAX IV är mycket tacksamma för regeringens beslutDenna förändring är ett viktigt steg framåt för att möjliggöra långsiktig planering och säkerställa stabilitet för Sveriges forskningsinfrastrukturer. Med ökad ekonomisk förutsägbarhet kan vi nu fortsätta att driva vetenskapliga framsteg, stärka våra internationella samarbeten och ytterligare befästa Sveriges position som en ledande nation inom forskning och utveckling, säger Olof ”Charlie” Karis, Direktör, MAX IV.

– Vi ser fram emot de möjligheter detta öppnar upp för oss och för den svenska forskningsgemenskapen som helhet.

Förordningen träder i kraft den 12 mars 2024.