Nyheter

Energiföretagens remissvar om Tysklandsutredningen

Energiföretagen har nu lämnat in remissvar gällande betänkandet ”Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät”, den så kallade Tysklandsdomsutredningen (SOU 2023:64).

Föreningen välkomnar översynen och anser att flertalet av de föreslagna förändringarna är nödvändiga att genomföra på grund av utfallet i Tysklandsdomen.

– Utredningens förslag underlättar både för domstolsprocessernas kvalitet och tidsperspektiv. Dessutom för kundernas möjlighet till insyn, vilket vi är positiva till, säger Elin Krona som är jurist hos Energiföretagen.

Vissa tveksamma förändringar

Några av de förändringar som föreslås är dock obehövliga och till och med tveksamma att genomföra ur ett juridiskt perspektiv.

Elin Krona fortsätter:

– Utredningen föreslår bland annat att ta bort 5 kap. 1 § ellagen vilket vi motsätter oss. I den paragrafen stadgas till exempel att det ska gå att få en rimlig avkastning på kapitalbasen. Vi anser inte heller att det finns något skäl för att ta bort lagen (2021:311) om särskilt investeringsutrymme (LOSI) vilket utredningen föreslår.

Även om regeringen inte skulle dela Energiföretagens uppfattning att LOSI inte strider mot Tysklandsdomen, måste andra EU-rättsliga principer iakttas, såsom principen om berättigade förväntningar och egendomsskyddet. Dessa principer leder till att LOSI ändå inte kan upphävas.

När det gäller rätten till överrullning av underintäkter är det för en mer stabil prissättning angeläget att möjligheter ges att flytta med underintäkter två perioder framåt utan särskilt beslut från Energimarknadsinspektionen (Ei). Enligt utredningen föreslås huvudregeln bli överrullning en period med möjlighet till ett undantag vid ”särskilda skäl”. Energiföretagen anser att detta inte är tillräckligt förutsägbart.

Onödig brådska – se över Ei:s organisation

– Energiföretagen ställer sig också frågande till varför de föreslagna förändringarna måste ske så skyndsamt. Utredningens förslag om att förändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2025 anser vi är för tidigt. Den 1 januari 2027 är en mer lämplig tidpunkt, säger Elin Krona.

Mot bakgrund av Ei:s utökade befogenheter och självständighet bör det övervägas att se över myndighetens organisation, till exempel genom att införa en styrelse samt genom att skilja den tillämpande avdelningen och den lagstiftande avdelningen från varandra.

Läs remissvar här

Läs hela remissvaret och Energiföretagens motiveringar här.