Nyheter

EU:s klimatmål 2040: De fossila utsläppen måste fasas ut

EU-kommissionens meddelande om klimatmål för 2040 är ett viktigt fortsatt steg på unionens inslagna väg mot en fossilfri och hållbar grön omställning. Skogsindustrierna vill att en ambitiös målsättning möts upp med konkreta och kraftfulla åtgärder för att fasa ut de fossila utsläppen. Utvecklingen av en konkurrenskraftig bioekonomi är en naturlig del för att nå ett klimatneutralt EU.

– Den svenska skogsindustrin vill bidra i det fortsatta arbetet med EU:s klimatmål. En mer hållbar framtid kräver ambitiösa mål men även fokus på insatser som ger effekt. Det handlar om att minska de fossila utsläppen, främja en europeisk bioekonomi och nyttja skogens fulla potential som kraftfull källa till klimatnytta, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna. 

En hållbar grön omställning bygger på en växande bioekonomi. Växande, aktivt och hållbart brukad skog möjliggör inbindning av kol. Skogsbaserade resurser spelar en avgörande roll för minskade koldioxidutsläpp som källa till förnybara material och processer. En trygg tillgång på förnybara resurser är därmed en nyckelfaktor för klimatomställningen.

Kommissionens meddelande om nya klimatmål avser år 2040, vilket även är även året för Skogsindustrins Framtidsagenda. Den omfattar ambitiösa hållbarhetslöften som branschen då ska ha infriat, varav ökad klimatnytta är ett. Genom att investera i innovation, forskning och utveckling, samt genom att kontinuerligt förbättra produktionsmetoder och processer, är skogsindustrin beslutna att bidra till att uppnå EU:s klimatmål för 2040 och bortom det.

– Att minska de fossila utsläppen är helt nödvändigt för att klara EU:s omställning till klimatneutralitet. Det krävs en klimatpolitik som inte bara är effektiv på kort sikt utan också hållbar på lång sikt. Genom att fokusera på innovativa lösningar går det att klara klimatutmaningarna och säkra kommande generationers möjligheter, fortsätter Viveka Beckeman.   

Ambitiösa klimatmål förutsätter en snabb utbyggnad av bio-CCS och en stor potential för det finns i skogsindustrin. Det kan endast realiseras om det finns långsiktiga förutsättningar som gör det möjligt att investera. Det måste beaktas i regelverk för exempelvis kolupptag och bioenergi. Huvudfokus i EU:s klimatpolitik måste dock fortsatt vara att fasa ut det fossila.

– Tekniska lösningar för kolinfångning bör ses som ett komplement men får inte ta fokus från arbetet med att minska de fossila utsläppen. Kolupptag i den svenska skogen kan heller inte användas som kompensation för fortsatta utsläpp i andra sektorer och andra länder, avslutar Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.