Nyheter

Stor satsning på forskning om havsbaserad vindkraft och giftfria kretslopp

Nu är det klart att 12 forskningsprojekt kommer att dela på 58 miljoner kronor för att öka kunskapen inom två områden – havsbaserad vindkraft och giftfria kretslopp. Projekten kommer att pågå under tre år.

Projekten kommer att få pengar från Miljöforskningsanslaget. Anslag  et används för att finansiera forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete.

Projekt för att öka kunskapen om havsbaserad vindkraft 

Syftet med den treåriga satsningen är att ta fram och sammanställa kunskap för väl underbyggda beslut inför den väntade snabba utbyggnaden av vindkraftverk till havs. Samhället behöver verktyg att öka elproduktionen samtidigt som negativ påverkan minimeras på näringar, de marina ekosystemen och andra ekosystemtjänster.

Resultaten från forskningen förväntas komma till direkt nytta i förvaltningsarbetet.

De här projekten har fått pengar:

Sveriges lantbruksuniversitet kommer att följa upp tidigare studier vid Lillgrunds vindpark och undersöka hur havsbaserade vindparker påverkar fisk och biologisk mångfald, särskilt i relation till fiske och naturvård. 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska undersöka undervattensljud och vibrationer från vindkraftverk i drift och deras påverkan på både marina ekosystem och Sveriges försvarsförmåga.

RISE kommer att undersöka miljökonsekvenser av kollisioner mellan fartyg och vindkraftverk. 

SMHI kommer att undersöka möjligheten att syresätta bottnarna med syret som är biprodukten vid vätgasframställning.

Sveriges lantbruksuniversitet kommer att utforska hur riskerna kan minska att fladdermöss dödas av vindkraftverk. 

Linnéuniversitetet har fått pengar för att undersöka hur havsbaserad vindkraft påverkar turism. 

Läs mer om projekten om havsbaseras vindkraft

Projekt för att öka kunskapen om giftfria kretslopp

De projekt som nu delar på 30 miljoner kronor kommer att kunna bidra med kunskap som stödjer Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i arbetet med att identifiera ändamålsenliga åtgärder så att utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen minimeras.

De här projekten har fått pengar:

Stockholms universitet ska undersöka mobilitet och biologiskt upptag av  metaller i kontaminerade jordar. 

Sveriges lantbruksuniversitet kommer att undersöka förbättrad metodik för källspårning av dioxiner i förorenade sediment. 

Statens geotekniska institut vill öka kunskapen om faktisk exponering från förorenad mark och utveckla metoder för att bedöma risker för människors hälsa. 

Uppsala universitet vill utveckla praktiskt användbara modeller för att bättre förstå spridningsmekanismerna för per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS). 

Lunds universitet kommer att undersöka exponering, toxicitet och riskbedömning av farliga ämnen för tillsyn av cirkulär materialanvändning.

Uppsala universitet kommer att undersöka förekomst och beteendet av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i slamgödslad åkermark.

Läs mer om projekten om giftfria kretslopp

Foto: brisch27