Nyheter

Ny utredning: Västsvenska elnätsbolag kan främja elsystemets utveckling

Elnätsbolagen i Västsverige kan främja utveckling av elsystemet genom att underlätta inträde och investeringar från nya aktörer. De lokala elnätsbolagen i Västsverige kan vidta ett antal enkla och konkreta åtgärder som skulle främja omställningen av elsystemet på kort och lång sikt.

Det visar en ny undersökning genomförd av Primrock, en ledande oberoende leverantör av balans- och kapacitetstjänster till det nordiska elsystemet.

– Nya aktörer kan bidra med innovationer, investeringar och lösningar som gör elsystemet i Västsverige mer skalbart och tillförlitligt. De lokala elnätsbolagen har med sin position en nyckelroll i att släppa in nya innovativa företag, säger Pontus Braunerhjelm, professor vid Blekinge Tekniska Högskola och styrelseledamot i Primrock.

Primrock publicerar idag en undersökning av samtliga lokala elnätsbolag i Västsverige, totalt 41 företag. Utredningen visar att nyanslutning av anläggningar som kan avhjälpa effektbrist och otillräcklighet i elsystemet i södra Sverige är förknippat med osäkerhet och sker för långsamt. Dessutom är de ekonomiska incitamenten att bidra med kapacitet till det lokala elnätet för svaga.

– Otydliga och osäkra förutsättningar för att bidra med innovativa lösningar och ny kapacitet till elsystemet i södra Sverige hämmar en positiv utveckling. Om villkoren förbättras står vi redo att snabbt öka våra investeringar i Göteborgsregionen och Västsverige, säger Mattias Ganslandt, grundare och VD för Primrock.

Primrock föreslår baserat på sin analys att de lokala elnätsbolagen vidtar tre konkreta åtgärder för att göra elsystemet mer omställningsvänligt. För det första att elnätsbolagen åtar sig att handlägga ansökningar om nyanslutning inom tio veckor. För det andra att elnätsbolagen åtar sig att släppa in avlastande och avhjälpande anläggningar. För det tredje att elnätsbolagen åtar sig att förbättra de ekonomiska incitamenten för oberoende aktörer att göra systemnytta genom att tillhandahålla effekt och kapacitet som behövs under högbelastningsperioder.

– De reglerade elnätsbolagen måste inse att lösningar på elsystemets utmaningar ligger bortom den egna balansräkningen. Dynamisk utveckling och snabb omställning kräver entreprenörskap och konkurrens från nya och snabbfotade företag, fortsätter Pontus Braunerhjelm.

En fortsatt elektrifiering och omställning till hållbar energiförsörjning som samtidigt är tillförlitlig och skalbar förutsätter att det tillförs upp till tio gigawatt ny kapacitet i södra och västra Sverige, vilket kommer att kräva omfattande investeringar under kommande år.

– Omställningen av elsystemet är en angelägenhet för fler än de traditionella elnätsbolagen. Vår förhoppning är att fler leverantörer, utvecklare och finansiärer ska kunna bidra med lösningar och investeringar som ger elkonsumenterna i södra Sverige det elsystem som de förtjänar, avslutar Mattias Ganslandt.