Nyheter

Igrene: ”Svensk gas behövs för beredskapen”

Under Siljansringen i Dalarna finns en enorm fyndighet av metangas som följd av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Gasen behövs nu när världsläget försämrats och energiförsörjningen är pressad. Då kan vi slippa köpa den ryska gas som fortfarande skeppas in till Sverige. Problemet är att det är förbjudet att utvinna naturgas i Sverige sedan den förra regeringen under 2022 införde ett förbud mot både prospektering och exploatering.

Då förbudslagen infördes var konsekvenserna av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inte uppenbara. Men sedan EU beslutat att koppla bort den ryska gasen har energiförsörjningen blivit en helt avgörande fråga för Europas säkerhet. Läget är ansträngt och Europa söker med ljus och lykta efter nya gasleveranser. Det är dags att inse att det svenska beslutet var förhastat och det är dags att tillåta oss att utnyttja denna enorma resurs.

– Att ha kvar det svenska förbudet mot att prospektera och utvinna våra inhemska naturtillgångar sätter krokben för vår egen krisberedskap och gör oss beroende av andra, säger Mats Budh, VD AB Igrene.

En statlig utredning, Försörjningsutredningen (N 2022:08), kartlägger just nu hur Sveriges industri ska försörjas i tider av oro, kris och krig. En av uppgifterna för utredningen är att undersöka vilka de inhemska tillgångarna på kol, olja och naturgas är, och vilka förutsättningar som skulle krävas för att nyttja dessa vid fredstida kris eller höjd beredskap. Det rådande förbudet mot prospektering och exploatering av naturgas står idag i vägen för denna nödvändiga beredskap. Därför är det enda rationella att återigen tillåta prospektering och utvinning av den svenska gasen.

De främsta skälen är:

Siljans-gasen läcker hela tiden vilket påverkar klimatet utan att bidra med någon nytta. Metangas ger dessutom en växthuseffekt som är cirka 30 gånger större än koldioxid. Det är mer rationellt att utvinna gasen och använda den.

Siljans-gasen är ingen fossil gas, den kommer från jordens inre och det strömmar hela tiden upp ny gas.

Siljans-gasen har hög kvalitet med en metanhalt på runt 98 procent. Den behöver i princip bara avfuktas innan den fryses ner till flytande form, det som kallas LNG (Liquid Natural Gas), för att sedan användas i industrin.

Det går också att med en ny teknik omvandla Siljans-gasen till vätgas och göra det redan nere i borrhålet. Det medför inga utsläpp av metan eller koldioxid.

Siljans-gasen ligger mitt i landet, det är relativt korta transportvägar till de industrier som behöver den, exempelvis SSAB i Borlänge eller de nya industrierna Norrland.

Det är en styrka för Sverige och vår försörjningsberedskap att vi har en stor fyndighet av naturgas mitt i Sverige som vi kan utvinna på ett både miljömässigt och transport-ekonomiskt fördelaktigt sätt. Dessutom ger dagens höga energipriser helt nya förutsättningar att snabbt kunna utvinna gasen och få ut den på marknaden.

Det är bråttom att upphäva förbudslagen om gasen ska göra nytta under de närmaste, krisartade åren. Därför bör regeringen ge Försörjningsutredningen i tilläggsdirektiv att snabbt föreslå de lagändringar som gör det möjligt att börja utvinna naturgasen i Siljansringen.

– Vi sitter på en enorm fyndighet som ger oss möjligheter att på miljömässigt bästa sätt utvinna naturgas och bidra till såväl energiförsörjning som ökad krisberedskap. Låt oss ta den chansen, avslutar Mats Budh.