Nyheter

Hässleholm: Fortsatt satsning på framtidens vatten- och avloppssystem

Investeringstakten inom vatten och avlopp kommer vara fortsatt hög de närmaste åren. Ett förändrat klimat, nya krav, underhållsbehov och förändringar i bebyggelsen ställer framtidens vattentjänster inför nya utmaningar. Som en konsekvens av detta höjs brukningsavgifterna i vatten- och avloppstaxan med 17 %. Redan under våren beslutade kommunfullmäktige om denna höjning som genomförs den 1 januari 2024. Ökningen innebär ca 128 kr mer i månaden för en normalvilla.

Vatten och avloppssystemet i Hässleholms kommun är inne i en intensiv investeringsperiod. Stora ledningsförnyelser pågår, bland annat i Vinslöv och på Östervärn och Väster i Hässleholm. Samtidigt står ett nytt reningsverk i Västra Torup i startgroparna och projektering för nytt ett reningsverk i Hörja med tillhörande överföringsledningar mellan Hörja och Röke är i full gång.

– Vi har påbörjat det som kommer vara en längre period av moderniseringar av VA-systemet i hela kommunen, säger Cornelia Ljungerud, VA-chef på Hässleholm Miljö.

VA-verksamheterna i hela Sverige står inför stora investeringar för att möta framtidens utmaningar. Ett förändrat klimat, nya krav, underhållsbehov och förändringar i bebyggelse och befolkning ställer hårda krav på framtidens VA.

– Det är den verklighet vi står inför och det ser likadant ut i i stort sett hela landet. Alla kommuner har sina unika förutsättningar och vi kan bara förhålla oss till våra, men vi ser att investeringar ökar och avgifter höjs i hela Sverige, fortsätter Cornelia Ljungerud.

Stora delar av Sveriges vatten- och avloppsinfrastruktur byggdes ut i mitten av 1900-talet. Idag står den inför nya utmaningar. Ledningsnät och anläggningar behöver förnyas, byggas ut och anpassas efter dagens och framtidens behov. De kommande decennierna står denna infrastruktur inför stora investeringar. Det innebär samtidigt att avgifterna för vatten- och avloppstjänster kommer öka.

– Vi är medvetna om att det är tuffa ekonomiska tider när inflation och räntor ökat och allt blir dyrare. Men baserat på både krav och regler kan vi inte vänta med att investera i vårt vatten. Rent vatten och säker hantering av avlopps- och dagvatten är kanske de viktigaste grunderna för att hållbart och välfungerande samhälle. Det skiljer sig åt för olika VA-användare men när vi räknat på effekten av 17 % innebär det en kostnadsökning från 60 till 70 kronor för 1000 liter vatten för en normalvilla, avslutar Cornelia Ljungerud.

Avgifterna i VA-taxan 2024 höjs med:
Brukningsavgift + 17 %
Anläggningsavgift + 19 %
Räkneexempel:
Normalvilla (typhus A) som använder 150 kubikmeter vatten per år:
Årskostnad 2024: 10 527 kr. Ökningen motsvarar ca 128 kr/månad
Flerfamiljshus (typhus B) med 15 lägenheter som använder 2000 kubikmeter vatten/år och har en tomtyta på 800 m2:
Årskostnad 2024: 91 576 kr. Ökningen motsvarar ca 74kr/lägenhet/månad
Brukningsavgifter: det du som ansluten betalar för vatten och avloppstjänster. Avgiften ska täcka kostnaderna för drift och underhåll samt kostnader för investeringar i ledningsnät, reningsverk och andra va-anläggningar.
Anläggningsavgifter: En engångsavgift som du betalar för att ansluta fastigheter inom verksamhetsområde till vatten- och avloppstjänster.