Nyheter

LKAB ansöker om planföreläggande hos regeringen

LKAB vänder sig nu till regeringen med en begäran om planföreläggande för ett område i östra Malmberget i Gällivare kommunMark- och miljödomstolen har väckt frågan kring nuvarande detaljplanering som ett hinder för bolagets miljötillståndsansökan för dagens och framtida verksamhet.

Området det handlar om ligger inom den zon som påverkas så mycket av gruvdriften att LKAB enligt en dom från 2015 varit skyldiga att köpa och riva alla fastigheter i området. Trots att området inte går att bo i och alla hus som tidigare funnits där är rivna omfattas det fortfarande av flera äldre detaljplaner som Gällivare kommun hittills inte har ändrat eller upphävt.

Upphävd eller ändrad detaljplan är sannolikt nödvändigt för att mark- och miljödomstolen ska kunna pröva bolagets ansökan om miljötillstånd för bland annat de stora investeringar i fossilfri teknik och ett apatitverk för utvinning av kritiska mineral som planeras under kommande år i Gällivare. Området är utpekat som riksintresse för utvinning av värdefulla ämnen och material, men Gällivare kommun har inte beaktat detta i sitt detaljplanearbete.

– Detaljplaneändringen är en ren formalitet som inte påverkar användningen av marken eftersom alla hus redan är borta. Men att vi får ett beslut i frågan är av avgörande betydelse för den gröna omställning som vi planerar ska börja i Gällivare och som har mycket stor betydelse för oss, för våra medarbetare och kunder och även för klimatet, säger Niklas Johansson, direktör för kommunikation och klimat på LKAB.

Skrivelsen till landsbygds- och infrastrukturdepartementet görs med stöd av plan- och bygglagen och riksintresset för värdefulla ämnen och material. LKAB har under flera år försökt få ett beslut i frågan.

– Det här är ett konkret hot, domstolen har i förberedande förhandlingar väckt frågan om de nuvarande detaljplanerna utgör hinder för hela vår ansökan. Vi har tyvärr inget annat val än att vända oss till regeringen för att få till stånd en detaljplaneändring. Ytterligare dröjsmål skapar stora och helt onödiga risker för den gröna omställningen i norra Sverige och våra möjligheter att hejda klimatförändringar och säkra strategiskt viktiga råvaror som sällsynta jordartsmetaller och fosfor till europeisk industri, avslutar Niklas Johansson.

Foto: Wesley Overklift