Nyheter

Industrin sårbar för globala leveransstörningar

Under coronapandemin drabbades många företag inom industrin av kraftiga leveransstörningar från utlandet. Det ledde till att produktionen fick skäras ner och i vissa fall stoppas helt under en tid. Men alla företag drabbades inte lika hårt.

Frågan är varför?

I en ny rapport, som handlar om industrins sårbarhet för globala leveransstörningar, har Tillväxtanalys analyserat vilken roll riskspridningen i leverantörsledet spelade för utfallet under pandemin 2020-2021. Tillväxtanalys har även sammanställt data från en enkätundersökning i samarbete med Svenskt Näringsliv och studerat vilka åtgärder industrin har vidtagit, eller planerar, för att minska sårbarheten för framtida störningar.

Rapporten visar att en tredjedel av industriföretag gick in i pandemin utan någon riskspridning i leverantörsledet, och att ytterligare 20 procent bara hade en minimal riskspridning.

–Företag med större riskspridning klarade sig i allmänhet bättre under pandemin, även om turen spelade störst roll. Stora företag är i allmänhet mer riskspridda än små företag, säger Håkan Nordström, analytiker, Tillväxtanalys.

– För att stärka motståndskraften planerar industriföretagen i första hand att öka lagerhållningen och i andra hand sprida riskerna i sina leverantörsled.  Bara en liten andel planerar att flytta inköpen till EU och ännu färre att flytta produktionen hem till Sverige, fortsätter Håkan Nordström.

Studien är den första i ett större projekt om näringslivets resiliens i en allt osäkrare värld, där alltfler röster höjs – särskilt i USA men även inom EU – för att minska beroendet av världsmarknaden och Kina i synnerhet. Det kan vara motiverat i en del fall, men även kostsamt för en liten ekonomi som den svenska som lever av internationell handel. Det är därför att viktigt att utvärdera alternativen och om riskerna kan hanteras utan att kapa banden med världsmarknaden.

Läs hela rapporten på:

www.tillvaxtanalys.se

Foto: Michael Schwarzenberger