Nyheter

Nu framtidssäkras elnätet i Eslöv

Det senaste året har varit turbulent på energiområdet, med stigande elpriser, ökat fokus på beredskap och försörjningstrygghet samt en ökad elektrifiering. Att elleveranserna fungerar och är stabila är avgörande för att samhället skall fungera. Därför är det av stor vikt att elnäten regelbundet underhålls, förstärks och byggs ut, så att framtidens behov kan mötas.

Det svenska klimatmålet om nollutsläpp av växthusgaser till 2045 kräver en stor energiomställning. Fossila bränslen fasas ut och ersätts av fossilfria eller förnybara alternativ.

– Elektrifieringen av industri och transporter, där eldrift kommer att ersätta fossila bränslen, har mycket stor betydelse ur ett hållbarhetsperspektiv, för klimatet. Samtidigt är det en stor utmaning för energisektorn, som behöver dimensionera rätt. Därför är investeringarna och framtidssäkringarna av elnätet av största vikt, säger Åsa Svensson, vd för Kraftringen Nät AB.

Förstärkning av elnätet i Eslöv

Under perioden 2024-2028 investerar Kraftringen 400 miljoner kronor i att framtidssäkra elnätet i Ringsjöområdet, där Eslöv ingår. Det handlar bland annat om vädersäkring, utbyggnad av elnät för att möta exploatering, förstärkning av befintliga nät och att ersätta luftburna elledningar med markbundna ledningar. Mitt emellan Eslöv och Hörby byggs också en ny mottagningsstation som kommer att öka kapaciteten både i Eslöv och Hörby. Denna investering uppgår till 80 miljoner kronor 2025-2026.

– Eslöv expanderar och i takt med att nya områden byggs behöver elnäten byggas ut till dessa områden. Vår nya mottagningsstation centralt i nätområdet kommer att säkerställa att vi kan ta emot mer effekt från överliggande nät som vi sedan kan distribuera i vårt lokalnät för att möta kundernas behov, berättar Erik Häggsgård, chef för teknik och planering på Kraftringen Nät AB.

Med allt fler solcellsanläggningar behöver elnätet också anpassas för mikroproduktion:

– Vi ser en enorm ökning av intresset för att installera solceller. Det innebär att allt fler privatpersoner (mikroproducenter) numera producerar och säljer el. Tidigare har elen alltid producerats av stora anläggningar och sedan gått ut i nätet i en enda riktning. Nu blir det många producenter och produktionen kommer från flera håll. Vårt elnät måste därför anpassas efter dessa nya kundkrav och kundmönster, avslutar Erik Häggsgård.

Löpande service och underhåll

Parallellt med utbyggnaden av elnätet utför Kraftringen löpande underhåll av ledningar, stationer och annan infrastruktur. Varje år grävs omkring 15 mil ledning ner för att elförsörjningen ska stå bättre rustad mot de skånska höststormarna. De luftburna ledningarna inspekteras årligen för att hitta eventuella fel, och i skog och mark röjs ledningsgator med hänsyn till djur- och växtliv. Utöver det finns 29 000 stolpar, 2 500 stationer och drygt 9 000 kilometer ledning som kräver underhåll året om. Totalt sett, för Kraftringens alla nätområden, är ambitionen att investera 3,5 miljarder kronor i nätutbyggnad fram till 2030.