Nyheter

Nu presenteras första standarden för molekylärfilter i allmän ventilation

Camfil, ledande inom luftreningslösningar, välkomnar den första klassificeringsstandarden ISO 10121-3 för molekylära filter i allmän ventilation. Detta är ett stort steg framåt och innebär att användaren får vägledning gällande val av molekylära filter för allmänna ventilationskrav, t.ex. i offentliga byggnader, förskolor, kontor och flygplatser.

Klassificeringssystemet redovisar tydligt verkningsgrad och kapacitet hos molekylärfiltren.

– Under de senaste 60 åren har Camfil tillhandahållit molekylära filter för allmän ventilation. En av de stora utmaningarna för våra kunder har varit bristen på standarder som gör det möjligt att göra en rättvis och tillförlitlig jämförelse mellan olika filterlösningar. Världshälsoorganisationen beslutade nyligen att skärpa sina rekommendationer gällande människors exponering för ozon samt kvävedioxid. Den nya standarden ISO 10121-3 för gasformiga föroreningar kom därmed att bli en hörnsten för hela luftreningsbranschen, på samma sätt som ISO16890 blev en global referens för partiklar, berättar Alain Bérard, President Marketing and Sales.

Avlägsnande av farliga gaser

Luftföroreningar är ett växande hälsoproblem i världen eftersom miljarder människor andas förorenad luft. I september 2021 publicerade Världshälsoorganisationen WHO nya riktlinjer för luftkvalitet. Förutom partiklar framhävs nu även flera vanliga gaser i utomhusluften som klassificerade hälsorisker. Med ISO 10121-3-standarden finns det nu ett gemensamt mått på hur effektiva luftreningslösningarna är när det gäller att avlägsna farliga gaser och ångor från luften, t. ex. toluen, svaveldioxid, (SO2), kvävedioxid (NO2) samt ozon (O3).

Vad är ISO 10121-3?

ISO 10121-3 är den första molekylära standarden gällande tilluftsfilter för allmän ventilation i kommersiella och offentliga byggnader. Konsulter och slutanvändare får tack vare ISO 10121-3 en tydlig specifikation då standarden fastställer minimikraven för molekylära filter i luftbehandlingsaggregat (AHU). Standarden möjliggör jämförelser mellan olika filtermodeller och filtreringslösningars prestanda, verkningsgrad och kapacitet, det blir då lättare att välja rätt filter beroende på utomhusluftens kvalitet.

För att få veta mer om standarden:

Standard ISO 10121-3 Camfil.