Nyheter

Förnybara bränslen från Neste hjälper Outokumpu att uppnå sina utsläppsmål för gruvan i Kemi

Neste och Outokumpu har bestämt sig för att gå in i ett närmare samarbete med syfte att minska utsläppen av växthusgaser från företagets anläggningar. Outokumpu kommer att ersätta de fossila bränslen som används av företaget och deras underentreprenörer i gruvan i Kemi och stålverket i Torneå med Neste MY Förnybar Diesel™Outokumpu producerar det rostfria stålet i världen som i nuläget har lägst utsläpp. Målet är att uppnå koldioxidneutralitet för verksamheten i Kemi gruva till 2025. Förnybart bränsle från Neste gör det möjligt för Kemigruvan och Torneå stålverk att minska utsläppen av växthusgaser från fordonsparken och den tunga utrustningen med upp till 90 procent* jämfört med fossila alternativ, sett över hela livscykeln. Genom att använda förnybart bränsle från Neste kan Kemigruvan minska sina årliga utsläpp av växthusgaser med närmare 11 300 ton. Det innebär nästan 30 procent av det totala målet för utsläppsminskningar som företaget har för Kemigruvan.

De tre viktigaste faktorerna för att uppnå koldioxidneutralitet i Outokumpus Kemigruva är att sluta använda fossila bränslen (det gäller även underentreprenörernas fordonspark), att använda elektricitet producerad med låga utsläpp samt att ersätta förbränning av naturgas och propan med andra typer av uppvärmning. Förnybar diesel från Neste kommer att ersätta fossila bränslen i tung utrustning, tåg, sekundära kraftkällor och transporter mellan gruvan och anrikningsverket i Kemi samt Torneå stålverk.– Nestes mål är att med våra förnybara och cirkulära lösningar hjälpa våra kunder minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton per år till 2030. Jag är glad för att vi fortsätter vårt långsiktiga samarbete med Outokumpu, och att vi kan stödja dem i att arbeta mot deras ambitiösa mål om koldioxidneutralitet. Användningen av förnybart bränsle vid Kemigruvan och Torneåverket är Nestes hittills mest omfattande gruv- och stålindustrisamarbete i Europa. Nestes förnybara diesel är väl lämpad för dieseldrivna fordonsparker och tung utrustning. Med våra förnybara diesel kan Outokumpu omedelbart minska sina utsläpp i sin egen och sina underentreprenörers verksamhet, säger Joni Pihlström, Vice President, Marketing & Services, B2B Sales på Neste.– Kemigruvans mål om att uppnå koldioxidneutral verksamhet är en investering som är värd många miljoner euro. Om vi uppnår det skulle det innebära en minskning av Outokumpus utsläpp av växthusgaser med nästan 40 000 ton. Första steget är att byta till förnybart bränsle, och vi försöker identifiera alla sätt vi kan för att minska utsläppen genom hela värdekedjan, så vi kan pressa ner våra totala utsläpp till så nära noll som möjligt. Just nu undersöker vi vilka möjligheter vi har för att kompensera för de resterande utsläppen i vår värdekedja, som inte går att få bort med dagens teknik. Vårt mål är att göra Kemigruvan till världens första koldioxidneutrala gruva i drift år 2025, säger Heidi Peltonen, Vice President, Sustainability på Outokumpu. *) Den procentuella minskningen av växthusgasutsläppen varierar beroende på regionspecifik lagstiftning som fastställer beräkningsmetoden (t.ex. EU RED II 2018/2001/EU för Europa och US California LCFS för USA) samt den råvarumix som används för att framställa produkten för varje marknad.