Nyheter

Stor miljönytta i ny vattenpark

WBAB i Smedjebacken har anlagt en vattenpark som ska rena avloppsvatten i ett extra steg efter reningsverket. FVB har varit projektledare för de tekniska systemen.

Även om vattnet har renats i flera steg i reningsverket, kan det fortfarande finnas föroreningar kvar som exempelvis läkemedelsrester, tungmetaller och miljögifter. Detta klarar dagens reningsverk inte av att rena helt. I vattenparken tas dessa föroreningar upp genom jorden och växternas rötter.

Dessutom tar växterna upp näringsämnen som annars skulle ha medverkat till övergödning av de sjöar och vattendrag som rinner ut i Mälaren. Projektet är därför viktigt för vattenmiljön och har fått stöd från EU:s LIFE-program inom ramen för LIFE IP Rich Waters, Havs- och Vattenmyndigheten samt Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning, LONA.

FVB har varit med i flera delar i att anlägga vattenparken. De har varit projektledare till pumpstationen och VA-systemet till parken, men också ansvarat för projekteringsledning och projektering av pumpstation och försörjningsledningar. Uppdraget har dessutom omfattat systemlösning och automation för process- och systemintegration av vattenparken i det befintliga reningsverkets processflöde.