Nyheter

Välfärden och klimatet behöver en balanserad PFAS-begränsning

Den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, har nu avslutat samrådet angående PFAS-begränsningen. IKEM – Innovations- och kemiindustrierna stödjer en begränsning, men kräver i remissvaret att hänsyn tas till de omfattande samhällskonsekvenser som en reglering kan innebära.

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna välkomnar en reglering av PFAS. PFAS har använts i brandskum, som sedan spridits till dricksvatten. Ämnet är det mest långlivade ämne som människan lyckats framställa. Det kan orsaka allvarliga skador på både hälsa och miljö. Samtidigt har det nuvarande begränsningsförslaget en mycket bred definition av PFAS och antalet substanser och material som omfattas är tiotusentals. Förslaget riskerar därför få omfattande samhällskonsekvenser som i dagsläget är omöjliga att överblicka.

PFAS produceras inte i Sverige, utan de medlemsföretag som IKEM representerar är i första hand användare av olika fluorerade material.

– IKEM stödjer en begränsning av PFAS och den drivkraft för omställning som begränsningen ger. IKEM identifierar dock problem med hur begränsningsförslaget är utformat, då PFAS många gånger är oumbärligt för tillverkning av många läkemedel och för att upprätthålla en trygg produktion av dricksvattenkemikalier. PFAS används också för elektrifiering, för att genomföra vätgasstrategin och för att inte äventyra säkerheten i våra industrianläggningar, säger Kristina Neimert Carne, ansvarig för kemikaliefrågor, IKEM.

IKEM anser att förslag bör göra skillnad på konsumentanvändning och industriell användning av PFAS och att förslaget bör analyseras utifrån ett svenskt beredskaps-, försvars- och försörjningsperspektiv. För att få ett tidsbegränsat undantag enligt nuvarande begränsningsförslag krävs att varje kritisk PFAS-användning identifieras och kvantifieras, en omöjlighet inom ECHA:s samrådsperiod menar IKEM:

– Innovations- och kemiindustrin ligger i framkant när det gäller utvecklingen av nya ämnen och material. Men förslaget omfattar tusentals komponenter, o-ringar, packningar, tätningar, filter, membran, styrelektronik med mera, och varje enskild komponent behöver testas och godkännas var för sig. Inom läkemedelsindustri finns idag inga ämnen eller material som ger samma egenskaper som PFAS. Att ersätta ämnet skulle kräva helt nya läkemedel. Övergångstiderna skulle därför behöva anpassas för att stämma bättre överens med hur innovation och utveckling framskrider i industrin, säger Kristina Neimert Carne, ansvarig för kemikaliefrågor, IKEM.

IKEM:s förslag i korthet:

Mer tid för att kartlägga alla viktiga PFAS-användningar

Undanta PFAS-användning i industriella applikationer för att inte äventyra säkerheten i industrianläggningar

Reglera PFAS med skillnader i åtanke, exempelvis en åtskillnad mellan konsumentanvändning och industriell användning och om användningen kan ske säkert

Adressera även indirekta ekonomiska konsekvenser av förslaget längs hela värdekedjan

Ta hänsyn till en vidare politisk agenda, som exempelvis klimatmål, läkemedelsförsörjning, elektrifiering och beredskap för att inte hämma viktiga investeringar

En realistisk plan för tillsyn med bland annat avsatta forskningsmedel för att utveckla analysmetoder

Fakta om processen

Kemikalieinspektionen har tillsammans med fyra andra europeiska myndigheter tagit fram ett begränsningsförslag för PFAS i EU. Förslaget har sedan i mars varit tillgängligt för allmänhet, företag och andra intressenter att lämna synpunkter på. Samrådet avslutades igår (25/9) och de synpunkter som har lämnats in hanteras och utvärderas nu av Echas två vetenskapliga kommittéer, RAC och SEAC. Därefter föreslår EU-kommissionen hur begränsningen ska genomföras.

Foto: PublicDomainPictures