Nyheter

Energiföretagen kommenterar nya föreskrifter för elnäten

Energiföretagen har lämnat synpunkter på ” Föreskrifter om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretag” och ” Föreskrifter om beräkning av intäktsram för elnätsföretag”. Bland annat kan metoden för löpande påverkbara kostnader behöva utvecklas, liksom att definitionen av kostnader för flexibilitetstjänster måste fånga upp all slags flexibilitet.

I ett gemensamt remissvar till Energimarknadsinspektionen, gällande insamling av uppgifter och beräkning av intäktsramarna för elnätsföretag tar Energiföretagen upp några punkter. Föreningen har inledningsvis inga synpunkter på föreskriftens definition av förläggningsmiljöer. Däremot bör en specifik regel införas om användning av kompletterande underlag, ifall det ger en mer rättvisande bild av ett geografiskt område.

Flexibilitet och löpande påverkbara kostnader

Definitionen av kostnader för flexibilitetstjänster måste vara enhetlig mellan olika tillämpningsområden och tillräckligt vid för att fånga upp all slags flexibilitet som avses. Om definitionen inte inkluderar kringkostnader relaterade till rationell användning av flexibilitetstjänster, måste hanteringen av sådana kostnader beaktas särskilt.

Metoden för löpande påverkbara kostnader kan behöva utvecklas i takt med elnätsföretagens utökade uppdrag. En historisk referensperiod är sannolikt inte längre tillräckligt representativ för framtida kostnader. Det behöver också klargöras vilket index som ska användas för löpande påverkbara kostnader när hänsyn ska tas till förändringar i prisläget.

Avbrottsersättning och tidpunkt för inrapportering

Det behöver förtydligas hur avbrottsersättning i praktiken ska jämföras med avbrottsvärdering. Det finns praktiska svårigheter att göra en sådan jämförelse, vilket Energiföretagen tidigare påpekat av flera skäl.

Inrapportering efter tillsynsperioden 2020–2023 bör fortsatt ske senast den 31 mars 2024, för att så långt som möjligt undvika ytterligare förseningar när det gäller intäktsramarna. Det bör vara en fördel att nödvändiga uppgifter för avstämningen är Energimarknadsinspektionen tillhanda så snart som möjligt och senast vid denna tidpunkt.

Positivt att konsekvenserna hinner analyseras

– Energimarknadsinspektionen har pausat sitt metodbyte och de större förändringarna skjuts några år på framtiden. Det tycker vi är positivt, så att konsekvenserna för branschen hinner analyseras mer grundligt. Nu kommer intäktsregleringen i stora drag att fungera på samma sätt som tidigare i fyra år till. Det har varit en ovanlig process den här gången, men nu ser vi en väg framåt mot lite mer lugn och ro i frågan. Det är vad som nu behövs för alla elnätsföretag, som kan fokusera på de stora utmaningar vi står inför, säger Tomas Malmström elnätsexpert hos Energiföretagen.

Läs hela remissvaret från Energiföretagen här