Nyheter

Uppdatering för Dannemora och Grangex pågående förvärv av Sydvarangergruvan

Dannemora

Miljötillståndet för återstarten av gruvverksamheten i Dannemora vann laga kraft den 18 juli.

Huvudutrustningen för dräneringsprojektet, två högkapacitetspumpar med ca 500 meters lyfthöjd och kapacitet på upp till 720 kubikmeter i timmen, tillhörande rör samt kontrollsystem har beställts från Carl Hamm med leverans under november. Reningsanläggningen kommer hyras in från NSI Mobile Water Solutions som även bemannar anläggningen under drift.

Dräneringsstart av gruvan planeras att inledas under fjärde kvartalet 2023.

Arbetet med övrig tidskritisk utrustning pågår, tex delsystem för anrikningsprocess och gruvutrustning samt övrig utrustning med långa leveranstider.

Arbetet med detaljprojekteringen pågår enligt gällande tidplan.

En uppdatering av genomförbarhetsstudiens (”Definitive Feasibility Study”) planerade investeringar (”CAPEX”) är i slutfasen och kommer definiera det totala finansieringsbehovet.

Projektfinansiering

Två ledande europiska finansieringsbanker har inkommit med avtalsförslag (”term sheets”) för huvudelen av finansieringen. Förhandlingar och granskningar av tredjepart pågår.

Anglo American avser, i linje med den i mars 2023 offentliggjorda överenskommelsen, att teckna ett leveransavtal (”offtake agreement”) för gruvans hela produktion under 11 år samt att även delta med ett större och efterställt lånebelopp. GRANGEX kommer därefter fastställa den nödvändiga andelen eget kapital.

Projektfinansieringens första del med låneåtaganden planeras vara klar under kommande månader (Q4 2023).

Organisationsutveckling

En rekryteringsprocess av nyckelpersoner i Dannemora pågår. För närvarande pågår rekrytering av en Hållbarbets- och Miljöchef samt en Anrikningschef.

Det planerade förvärvet av Sydvarangergruvan

Sedan GRANGEX i slutet av juni ingick ett exklusivitetsavtal med Orion Resource Partners för förvärvet av Sydvaranger Mining AS, har en teknisk, ESG, legal samt ekonomisk granskning (”due diligence”) genomförts. Förvärvet beräknas färdigställas under 2023.

GRANGEX gröna strategi har legat till grund för bedömningen av de tekniska förutsättningarna med målsättning att komplettera och förbättra den planerade gruvproduktionen för att sålunda kunna framställa ett malmkoncentrat för fossilfri järnsvamptillverkning (DRI) viket innebär en förbättring av prispremien.

En sammanställning av nyckeltalen från den senaste genomförbarhetsstudien (”Definitive Feasibility Study”) publicerad 2020 av AMC,  uppdaterad av SLR i maj 2023 avseende CAPEX och OPEX presenteras nedan. Det bör noteras att studiens nyckeltal bygger på en planerad produktion av ett malmkoncentrat för masugnspellets med ett antaget långtidspris fritt lastat (”FOB”) Kirkenes, Norge på USD 68,1/ton.

Foto: Khusen Rustamov