Nyheter

Ingrid Capacity: Historisk satsning på energilager i Sverige

Ingrid Capacity – som bygger energilager på kritiska platser i elnätet – inleder nu slutskedet för sex anläggningar på olika platser i Sverige, med en total effekt om 89 MW. Inom de närmaste nio månaderna kommer företaget dessutom att påbörja byggandet av anläggningar med en ytterligare effekt om 300 MW. Tillsammans är detta en historisk utbyggnad av energilager i stora delar av Sverige.

I energilagren lagras el när belastningen är låg, för att sedan matas in i systemet när belastningen är hög. För att elektrifieringen ska ske på ett kostnadseffektivt sätt krävs ett fokus på optimerade lösningar. Energilagring ökar nyttjandegraden av det befintliga systemet och minskar kostnader för ny infrastruktur. Medan elsystemet kommer att bli mer utsatt ju längre elektrifieringen fortskrider, bidrar energilagring därför till att skapa ett elsystem som är stabilare, säkrare och billigare. Med ledtider på 1–2 år från projektstart till färdigställande, är energilagring ett snabbt sätt att stärka systemet.

HISTORISK SATSNING SPRIDD ÖVER SVERIGE

Nu byggstartar Ingrid Capacity energilager i Eskilstuna, Falkenberg, Gävle, Sala, Varberg och Vimmerby. Lagren har en effekt om sammanlagt 89 MW, medan nätbolagen i berörda kommuner har en samlad toppeffekt på 316 MW. När det är som kallast och behövs mest el kommer Ingrid Capacity alltså kunna bidra med nästan en tredjedel av denna under en timme både under morgonens och kvällens topplast. Lagrens sammanlagda energimängd är drygt 100 MWh. Det kan jämföras med ungefär vad en medelstor kommun med 100 000 invånare – till exempel Gävle, Halmstad eller Sundsvall – förbrukar när den har sitt största effektbehov under en timme.

Under de närmaste nio månaderna planerar Ingrid Capacity sedan att byggstarta anläggningar med en kapacitet om ytterligare 300 MW. Det innebär att företaget innan 2024 års slut kommer att ha 400 MW i drift, främst i elområdena SE3 och SE4. Det motsvarar lite mer än en fjärdedel av Sveriges största kärnreaktor, Oskarshamn 3, eller 100 moderna vindkraftsturbiner när de producerar på full effekt.

– Ingrid Capacity går nu före med en storskalig utbyggnad som tillför avsevärd lagringskapacitet på platser över hela landet. Det är inget duttande i marginalen, utan en historisk satsning som stöper om det svenska energisystemet i grunden. Och vi gör det snabbt. Ingrid Capacity har bara funnits i knappt ett år, och dessa 400 MW är bara början, säger Nicklas Bäcker, strategichef för Ingrid Capacity.

ENERGILAGRING GER STORA SAMHÄLLSBESPARINGAR

I ett första skede kommer tillskottet att sänka priserna på balansmarknaden till nivåer som rådde innan avregleringen 2018. På sikt kommer anläggningarna även kunna användas för att minska behovet av investeringar i kablar och luftledningar, genom att konsumtionstoppar kapas lokalt och regionalt. Dessutom skapar energilagren en buffert mot extrempriser på spotmarknaden. Ingrid Capacitys satsningar beräknas därigenom innebära sänkta driftskostnader på flera miljarder kronor om året för Svenska kraftnät – det vill säga staten och därigenom skattebetalarna. Detta samtidigt som de bidrar till att sänka slutkundernas elkostnader.

– Vi jobbar snabbt eftersom förändringen måste gå snabbt. På sistone har Sverige fått flera påminnelser om kapacitetsproblemen – med flaskhalsar, strömavbrott och skenande priser. Om inget görs kommer dessa problem bli än mer påtagliga. Ett stabilare elsystem är avgörande för elektrifieringen, och elektrifieringen är avgörande för att vi ska lösa klimatutmaningen och säkra konkurrenskraft och välfärd. I flera länder i Sveriges närhet har utbyggnaden av energilager därför redan pågått en tid. Ingrid Capacity ser nu till att Sverige kommer ikapp, säger Karin Lindberg Salevid, operativ chef för Ingrid Capacity.