Nyheter

Vad är nytt och unikt med Ovakos vätgasanläggning i Hofors?

Text: Ovako

Uppvärmning av produkter i stålindustrin har hittills krävt stora mängder fossila bränslen. Med vätgasanläggningen blir Ovako först i världen med att värma stål med fossilfri vätgas inför valsning, Metoden minskar detta steg av produktionen till nära noll utsläpp, med endast vatten som restprodukt.

Den nya vätgasanläggningen är en viktig milstolpe för en mer hållbar stålindustri. Den fossilfria vätgasanläggningen i Hofors blir Europas största i full drift. Här visar Ovako vägen för hur industriell höggradig värme kan göras helt fossilfri. Tekniklösningen kan tillämpas av andra aktörer, vilket innebär potential för stora utsläppsminskningar globalt, och inte bara inom stålindustrin.

Varför har Ovako byggt en fossilfri vätgasanläggning?

Innovationstakten inom svensk stålproduktion är anmärkningsvärd, men världen står vid ett vägskäl. Utsläppen måste minska drastiskt och många tunga industrier står för alltför stora utsläpp. Ovako tar ansvar för att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt. Ovakos stål håller högst kvalitet, med minst utsläpp.  Produktionen är baserad på över 97% stålskrot och man återvinner cirka 800 000 ton årligen, vilket gör företaget till den största återvinnaren av nordiskt returstål. Ovako blev klimatneutralt 2022 med målsättningen att ha noll koldioxidutsläpp i verksamheten 2050. Den nya vätgasanläggningen är ett viktigt steg på vägen.  Den fossilfria vätgasen ska användas för att värma stål vid det intilliggande stålverket, vilket kommer minska koldioxidutsläppen till nära noll.

Det finns en ökad efterfrågan på klimatneutralt stål och ett stort intresse i den tunga industrin för nya lösningar. Tekniklösningen i den nya vätgasanläggningen kan tillämpas av andra aktörer, vilket innebär att det finns potential för stora utsläppsminskningar globalt, och inte bara inom stålindustrin.

Förutom uppvärmningen av stål kommer vätgasen från anläggningen att användas för tankning av bränslecellsdrivna lastbilar och överskottsvärmen bli till fjärrvärme. Tack vare samarbete med partners som Volvokoncernen, Hitachi Energy, H2 Green Steel och Nel Hydrogen säkerställer Ovako att anläggningen gör skillnad från dag ett.

Anläggningen kan på en sekund slå om till att använda gasol och naturgas i stället för vätgas för att vid behov kunna balansera elsystemet. Detta är särskilt viktigt ur beredskapssynpunkt, en fråga som är oerhört viktig för svensk industri och Sverige just nu.

Vilka klimateffekter förväntas den nya fossilfria vätgasanläggningen bidra till?

Idag framställs nästan all vätgas ur fossila bränslen, vilket medför stora koldioxidutsläpp. Med anläggningen i Hofors igång kommer vi minska våra koldioxidutsläpp med 50%, från redan låga nivåer.  En omställning till fossilfri vätgas är nödvändig. Sedan 2015 har Ovako minskat sina koldioxidutsläpp med 58 procent, tack vare effektiviserade processer, ny teknik, användandet av fossilfri el och investeringar i bland annat förbättrade ugnar.

Ovako samarbetar och delar med sig av satsningen och förhoppningen är att lösningen på sikt kan spridas inom stålindustrin och även till andra industrier som i dag använder fossila bränslen för storskalig uppvärmning till höga temperaturer.

Vilken är det största skillnaden från hur det ser ut idag i produktionen?

Det handlar om minskade utsläpp. Hittills har Ovako i Hofors använt gasol för uppvärmning av stålet innan valsning. Gasol och naturgas är fossila bränslen och bidrar därför till stora koldioxidutsläpp i. Den nya anläggningen kommer att producera fossilfri vätgas i en elektrolysanläggning. Ytterligare en fördel är att när det blir tillfälliga behov av elenergi som nätet inte klarar att försörja, så kan man med en enkel manöver byta till gasol som energikälla. Det betyder att man kan hjälpa till att göra elnätet mer stabilt och tillåta att en större mängd cirkulär, men samtidigt mer väderberoende elektricitet, kan integreras.

Vad är nästa steg gällande fossilfri vätgas för Ovako?

Planen är att använda lokal vätgasproduktion i alla Ovakos enheter där stål valsas senast 2030, under förutsättning att det finns en god tillgång på fossilfri el.

Anläggningen är Sveriges största elektrolysanläggning för tillverkning av vätgas. Vad är elektrolys?

En elektrolysör är en utrustning som använder elektricitet för att dela upp vattenmolekyler i vätgas och syrgas, och dessa tillsammans kan därefter användas som bränsle. Precis som en vattenkran kan ha olika flödeshastigheter, kan en elektrolysör ha olika kapaciteter, det vill säga hur mycket vätgas den kan producera per tidsenhet. Denna kapacitet mäts ofta i megawatt (MW), vilket är en enhet för mängden el-effekt som maximalt används. Elektrolysörskapacitet handlar alltså om hur mycket vätgas som kan produceras på en viss tid med hjälp av en elektrolysör. Den nya anläggningen om 20 MW kommer att generera 3 880 kubikmeter fossilfri vätgas i timmen. Mer än 100 containrar i volym, varje timme, och dessutom tillkommer den syrgas som också produceras.

Finns det några utmaningar i att få anläggningen att fungera som det är tänkt?

Egentligen inte, den största utmaningen är tillgången till kostnadseffektiv fossilfri el, då det är det som krävs för att göra fossilfri vätgas. Ovakos samarbetspartners i projektet har bidragit med kunskap och sin bästa teknologi för att lösningen ska bli så driftsäker som möjligt.

Med den fossilfria vätgasanläggningen på plats, kommer Ovako kunna göra ”grönt stål”?

Ovako brukar inte prata inte i termer av grönt stål eftersom det inte finns någon standard för vad som krävs för benämningen. Företagets fokus är på att minska totala och relativa utsläpp, från en redan världsledande position.

Vad gör Ovako?

Ovako tillverkar rent, högkvalitativt specialstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Stålet möjliggör produkter som är lätta, tåliga och klimatsmarta. Ovakos produktion är koldioxidneutral sedan januari 2022 och baseras på återvunnet stål och fossilfri el.

Ovako har cirka 2 900 medarbetare i mer än 30 länder med en omsättning på cirka 1100 miljoner euro.

Är Ovako ett svenskt företag?

Ovako är ett historiskt svenskt stålbolag och stålverket i Hofors grundades redan på 1500-talet. Ägarstrukturen har förändrats de senaste åren och Ovako är nu ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och medlem av Nippon Steel Corporation, en av världens största stålproducenter. Innovationerna är svenska och största delen av produktionen är i Sverige och därefter i Finland. Ovako är dessutom den största återvinnaren av nordiska returprodukter alla kategorier.

Vad händer på plats i Hofors den 5 september?

På plats på invigningen kommer bland andra statsminister Ulf Kristersson, Japans ambassadör Noke Masaki. Ovakos vd och koncernchef Marcus Hedblom och representanter från samarbetspartners Volvo, Hitachi Energy, H2 Green Steel och Nel Hydrogen att närvara. Det kommer finnas möjlighet till rundvandring och intervjuer.

Ovakos nya fossilfria vätgasanläggning har uppmärksammats i Japan. Hur kommer det sig?

Japan har stora utmaningar i sin ambition att bli fossilfria. De letar därför aktivt efter nya tekniklösningar av många slag. Eftersom Ovakos moderbolag är japanskt så har satsningarna uppmärksammats där lite extra mycket och sannolikt påverkat börskursen för vårt moderbolag. Det är också därför som Japans ambassadör Masaki Noke deltar under invigningen. Samtidigt är Japans utmaning en försörjning av kostnadseffektiv fossilfri elektricitet, vilket är vad som gör Sverige så särskilt lämpat att gå före i dessa frågor.

Foto: Clairewych