Nyheter

Toppresultat för tall i svensk skog

För första gången har landets skogsägare nått det nationella målet med att till 80 procent satsa på tall där den trivs bäst när man ska få upp ny skog efter avverkning. Det visar en inventering som Skogsstyrelsen tagit fram.

Rekordet innebär att den svenska skogen nu bättre klarar av hot som betesskador från hjortdjur men också stormar, bränder, skadedjur och torka.

– Efter många år av insatser och skogsägare som vågat välja tall trots risken för betesskador, så är det glädjande att vi nu nått en milstolpe i den svenska skogen. Om våra skogar är vitala och robusta så gynnar det både produktion och miljö, säger Lennart Svensson, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen.

Sedan 2016 har Skogsstyrelsen i en nationell inventering i ungskog på i snitt 45 000 provytor bland annat mätt andelen tall på magra marker, där den trivs bäst (så kallad ståndortsanpassning). Målet har varit att andelen ska vara minst 80 procent tall. Efter en stadig uppgång sedan 2019 är nu målet nått för första gången och på 82 procent av den magra marken har skogsägare planterat, sått eller självföryngrat med tall, vilket är nytt rekord. Siffran är ett medelvärde över de tre senaste årens resultat.

Variationer över landet

Resultaten varierar över landet. Bäst ser det ut i Norra Norrland där andelen ligger på höga 89 procent och där man alltid legat över målet. Södra Norrland och Svealand har en tallandel på 83 procent. Sämre ser det ut i Götaland som trots kraftiga förbättringar sedan 2016, ligger på 55 procent.

Under en lång tid har det varit ett problem att gran planterats i allt större utsträckning främst i landets södra men också mellersta delar, på bekostnad av tallen. Det har gjorts bland annat för att markägaren vill undvika betesskador från älg och andra hjortdjur som gärna äter tall. Men när skogsägare föryngrar med gran efter en avverkning på marker där den inte trivs, då växer granen sämre och blir mer mottaglig för skador, inte minst granbarkborren.

Fler insatser har gjorts

Om det inte sätts tillräckligt med tall, så ökar konkurrensen om fodret och därmed också betestrycket från viltet på den tall som finns i skogen, och problemen ökar.

– Vi vet att mer tall är viktigt för att minska betesskadorna som orsakar stora förluster i skogen. Därför är det nu viktigt att vi fortsätter att öka andelen tall där det är lämpligt, även om målen är nådda, särskilt i Götaland där andelen är lägre, säger Ebba Henning Planck, viltspecialist på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har sedan många år arbetat med bland annat satsningen Mera Tall som syftar till samarbete mellan jägare och skogsägare för att skapa balans mellan skog och vilt för att vända utvecklingen. Skogsstyrelsen har även infört nya föreskrifter som bland annat innebär att gran på tallmark inte längre godkänns vid föryngring.