Nyheter

Södra redovisar lägre resultat – osäkerhet kring globala utvecklingen framåt

Södra redovisar ett lägre resultat för det andra kvartalet 2023. Resultatet speglar det försvagade marknadsläget för Södras huvudprodukter.

Under andra kvartalet 2023 uppgick Södrakoncernens nettoomsättning till 7 322 MSEK (8 953). Rörelseresultatet var 464 MSEK (2 325), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6 procent (26). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 13 procent (39) och soliditeten var 61 procent. Projektet ”Effektivitet i världsklass” har under kvartalet nått effektivitetsvinster om 500 miljoner kronor per år.

Resultatet för det andra kvartalet är en konsekvens av marknadens avmattning, som har lett till lägre priser på Södras huvudprodukter. Utvecklingen speglar den allmänna trenden med svagare konjunktur, hög inflation och dyrare insatsvaror.

– Efter flera år av väldigt goda förhållanden upplever vi nu en tuffare tid med negativ utveckling av den globala ekonomin. Vi gör ett betydligt lägre resultat under andra kvartalet jämfört de senaste åren, men resultatet är stabilt i relation till marknadsförutsättningarna. Vi väntar oss att den globala utvecklingen kommer fortsätta under kommande kvartal och arbetar därför intensivt med det vi kan påverka för att förbättra effektiviteten och säkra en stark marknadsposition för Södras produkter även framåt, säger Södras vd Lotta Lyrå.

Satsningar för att stärka konkurrenskraft

Södra har under det andra kvartalet gjort strategiska förflyttningar och satsningar för att gynna den långsiktiga konkurrenskraften.

I den uppdaterade koncernstrategin spelar en framtidsanpassad industristruktur en viktig roll för att skapa ett ledande erbjudande till kunder och konsumenter. Under kvartalet driftsattes en ny indunstning vid Södra Cell Mönsterås, vilket är en av de största investeringarna i massabruket under 2000-talet. Investeringen omfattade 700 miljoner kronor och stärker en ökad grön elproduktion. Investeringen säkrar en säker drift vid bruket även framåt.

En annan del i att stärka konkurrenskraften är att skapa maximalt värde från varje träfiber genom att optimera produkt- och marknadsmixen. Under kvartalet har Södra introducerat en innovativ metod där jordbruksrester, som havreskal, blandas med massa för att skapa en mer resurseffektiv produkt. Detta innebär att träfibern kan användas till mer massa och mer värde skapas från varje träd. Därtill har satsningen OnceMore®, som återanvänder blandmaterial av textil i stor skala i textilmassa, beviljats ett anslag om 10 miljoner euro från EU:s LIFE-fond. Anslaget kommer användas för att utveckla processen ytterligare.

– Helåret 2023 är, och kommer vara, ett utmanande år som sätter oss på prov. Vår koncernstrategi innehåller viktiga förflyttningar för att stärka konkurrenskraften och förnya och förädla värdena på Södras 52 000 medlemmars skogsgårdar. I det långa perspektivet är utsikterna för våra huvudprodukter goda. Den underliggande efterfrågan på hållbara skogsbaserade produkter gynnas av den globala ekonomins tillväxt och skärpta klimatmål driver på omställningen mot en mer hållbar bioekonomi, säger Lotta Lyrå.

Affärsområdenas resultat andra kvartalet 2023:

Affärsområdet Södra Skogs rörelseresultat perioden uppgick till 31 MSEK (39).

Affärsområdet Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 8 MSEK (866). Resultatutvecklingen förklaras främst av lägre leveransmedelpriser än föregående år samt inbromsning i efterfrågan.

Affärsområdet Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 572 MSEK (1 696). Resultatutvecklingen förklaras främst av lägre massapriser, lägre leveransvolymer samt högre råvarukostnader jämfört med föregående år.

Affärsområdet Södra Innovations rörelseresultat för perioden uppgick till på −19 MSEK (20). Resultatförändringen mot föregående år är främst hänförligt till lägre resultat från resultatandelar i intresseföretag.