Nyheter

Parlamentet antar nya regler för att främja energibesparingar

På tisdagen godkände Europaparlamentet planer som fastställer nya energibesparingsmål för 2030, som en del av den europeiska gröna given.

Den nya lagen, som Europaparlamentets förhandlare redan nått en informell överenskommelse med rådet om, kommer att fastställa energibesparingsmål för både primär och slutlig energiförbrukning i EU.

EU-länderna måste tillsammans säkerställa en minskning av energiförbrukningen med minst 11,7 procent på EU-nivå senast 2030 (jämfört med prognoserna i EU:s referensscenario 2020). En robust mekanism för övervakning och kontroll av efterlevnad kommer att åtfölja detta mål för att se till att medlemsländerna levererar sina nationella bidrag till detta bindande EU-mål.

Till 2030 måste medlemsländerna spara i genomsnitt 1,5 procent per år. De årliga energibesparingarna kommer att börja med 1,3 procent under perioden fram till slutet av 2025, och kommer gradvis att nå 1,9 procent under den sista perioden fram till slutet av 2030.

Besparingsmålet bör uppnås med åtgärder på lokal, regional och nationell nivå inom olika sektorer, såsom offentlig förvaltning, byggnader, företag eller datacentraler. Ledamöterna insisterade på att systemet särskilt ska omfatta den offentliga sektorn, som måste minska sin slutliga energiförbrukning med 1,9 procent varje år. Medlemsländerna bör också se till att minst tre procent av de offentliga byggnaderna renoveras varje år så att de blir nära noll- eller nollutsläppsbyggnader. Direktivet innehåller också nya krav på effektiva fjärrvärmesystem.

Föredragande Niels Fuglsang (S&D, Danmark), sade:

– Energikrisen är inte över. Det finns ingen garanti för att de kommande vintrarna blir lika milda som den senaste. Under de kommande sju åren måste vi genomföra de nödvändiga strukturella förändringarna. Jag är mycket glad över att vi lyckades driva medlemsländerna mot mycket mer ambitiösa energieffektivitetsmål. Detta är avgörande för att vi inte längre ska vara beroende av rysk energi i framtiden och för att vi ska kunna uppfylla våra klimatmål. Dagens omröstning är en stor seger; den är inte bara bra för vårt klimat, utan också dålig för Putin.

Nästa steg

Parlamentet antog lagstiftningen med 471 röster för, 147 röster emot och 17 nedlagda röster. Den måste nu också godkännas av EU-ländernas representanter i rådet innan den kan träda i kraft.

Bakgrund

Den 14 juli 2021 antog EU-kommissionen 55 %-paketet, som anpassar befintlig klimat- och energilagstiftning för att uppfylla det nya EU-målet om en minskning av växthusgasutsläppen med minst 55 procent senast 2030.

55 %-paketet omfattar en omarbetning av det gällande energieffektivitetsdirektivet (EED) för att anpassa dess bestämmelser till det nya 55-procentiga målet.

Konferensen om Europas framtid

Genom att främja detta direktiv svarar Europaparlamentets ledamöter på medborgarnas förslag i slutsatserna från konferensen om Europas framtid. Energieffektivitetsdirektivet behandlar förslag 3(3), som syftar till att minska beroendet av olje- och gasimport genom energieffektivitetsprojekt och utbyggnad av ren och förnybar energi.

Direktivet är också i linje med förslag 3(5) som förespråkar investeringar i teknik för förnybar energi, och förslag 3(6) som främjar utforskning av nya miljövänliga energikällor och lagringsmetoder, vilket stöder EU:s klimatmål. Dessutom överensstämmer det med förslag 11(1) som främjar grönare produktionsprocesser från företagens sida och hjälper dem att identifiera de bästa lösningarna.

Foto: Wolfgang Stemme