Nyheter

Norrtälje investerar 700 miljoner kronor i modern avloppsrening

För att Norrtälje stad ska kunna fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt investerar Norrtälje kommun i samverkan med Norrtälje Vatten och Avfall 700 miljoner kronor i ny modern avloppsrening i den befintliga anläggningen på Lindholmen. Reningsverket byggs ut med ny teknik – en miljö- och klimatsatsning som sparar uppemot en miljard kronor jämfört med att bygga ett helt nytt reningsverk.

Att rena avloppsvatten är en central funktion i samhällets infrastruktur. Det behövs för att uppnå miljökrav och samtidigt kunna bygga bostäder, företag, skolor och annan viktig samhällsverksamhet. Norrtäljes framtida avloppsrening har diskuterats under lång tid. En kapacitetsutredning har gjorts och den har nu uppdaterats utifrån nya fakta om befolkningsprognos och bostadsbyggande.

För att Norrtälje stad ska kunna fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt investerar Norrtälje kommun nu 700 miljoner kronor i ny modern avloppsrening parallellt med den befintliga anläggningen på Lindholmen. Det kommunala bolaget Norrtälje Vatten och Avfall har uppdraget att bygga ut och om Lindholmens avloppsreningsverk med ny teknik.

– Det här är en oerhört viktig investering för framtiden för både Norrtälje stad och hela kommunen. Vi behöver ett reningsverk som är modernt, hållbart och som klarar av att rena vårt vatten i takt med att hela Norrtälje växer, och det är glädjande att vi nu har en tidplan för att få det på plats, säger Roland Brodin (M), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Genom att bygga en ny modern reningslinje med membran intill den befintliga, kan Lindholmens avloppsreningsverk klara kapacitet och miljötillstånd samtidigt som kostnaden blir avsevärt lägre jämfört med att bygga ett nytt verk.

– Det känns väldigt kul att vi får möjligheten att bygga ut kapaciteten och att få jobba med modern teknik. Membrantekniken har en effektivare rening och kräver mindre yta än traditionella metoder. Det är bra att kunna ta vara på den anläggning som redan finns och samtidigt säkra framtidens avloppsrening i Norrtälje, säger Andreas Lindgren, vd på det kommunala bolaget Norrtälje Vatten och Avfall AB.

– Det här är en miljö- och klimatsatsning som sparar uppemot en miljard kronor jämfört med att bygga ett helt nytt reningsverk, och det är ett klokt sätt att använda skattebetalarnas pengar, säger Roland Brodin (M).

Det finns många idéer hur projektet skulle kunna skapa förutsättningar för miljö- och klimatsatsningar, som att använda den renade vattnet som en resurs. Redan i dag används renat avloppsvatten till att vattna en golfbana på Väddö. Våtmark, gäddfabrik och solpaneler har också diskuterats, liksom energisamarbete tillsammans med systerbolaget Norrtälje Energi.

Beslutet om att investera 700 om investeringen togs av kommunfullmäktige den 26 juni, och syftet med investeringen är att säkerställa avloppskapaciteten för Norrtälje stad och till viss del behovet av rening av septiskt slam från enskilda brunnar. Ut- och ombyggnaden av Lindholmens avloppsreningsverk beräknas vara klar i slutet av 2028.

Målen med investeringen är:

att det utbyggda reningsverket har en kapacitet motsvarande 50 000 pe*.

att bygga med modern reningsteknik för att möjliggöra ytterligare kapacitetsökning, i ett första steg motsvarande 70 000 pe.

att fortsatt kunna ta emot huvuddelen av brunnslammet som uppkommer inom Norrtälje kommun samt avskilt slam från de mindre kommunala reningsverken.

att genomföra en ombyggnad för att skapa en bra och säker arbetsmiljö för personalen.

att det ombyggda avloppsreningsverket har liten påverkan på omkringliggande miljö och bebyggelse och att leva upp till ställda myndighetskrav.

* Personekvivalent (Pe) används då man ska dimensionera avloppsanläggningar. Med en personekvivalent menas den mängd föroreningar som motsvarar det genomsnittliga utsläppet per person och dag.