Nyheter

Nordion Energi: Kraft ger grön energi

Nordion Energis vision är att ge kraft åt ett samhälle i förändring och göra grön energi möjlig för alla. Samhället vi lever i står inför en stor förändring och uppgiften att driva denna måste gå snabbt samtidigt som man måste tänka nytt.

Nordion Energi har specialiserat sig på energiinfrastruktur med syfte att vara med och driva omställningen på energimarknaden till 100 procent grön energi.

– Vi har specialiserat oss på energiinfrastruktur, berättar Carolina Wistén, kund- och marknadschef på Nordion Energi AB. Det handlar om infrastruktur för både el och gas. Energisystem som är flexibla och som kan samverka. Vårt mål är också att hjälpa kunderna med sina val och att tillgängligheten finns när den behövs och där den behövs. För att grön energi ska bli verklighet är det viktigt att den är tillgänglig till ett konkurrenskraftigt pris och här spelar infrastrukturen en avgörande roll.

Sverige har stora infrastrukturinvesteringar framför sig beträffande både el- och vätgasinfrastruktur. När det gäller infrastruktur för gas finns en befintlig gasledning utmed Västkusten, och denna kan enkelt ställas om till biogas. Idag är andelen biogas i nätet 36 procent. Mer storskalig biogasproduktion kan bidra till att ställa om detta.

Samarbete är villkoret

– Vi kan inte åstadkomma omställningen själva, säger Carolina Wistén. Vi har en spännande resa framför oss tillsammans med våra kunder och partners som strävar mot samma mål. Ju mer förnybart som man får in på nätet desto högre krav ställs på flexibilitet då det inte går att bestämma när det blåser eller när solen skiner, där är gas ett effektivt sätt att lösa flexibilitetsutmaningar.

Biogasen kan använda befintlig infrastruktur, men behovet av storskalig svensk biogasproduktion längs nätet är stort och det krävs resurser i form av stöd för biogasproduktion där skatter och styrmedel blir viktiga instrument. Samtliga aktörer, både inom sjöfarten och industrin, behöver få långsiktiga spelregler för att våga investera i ny teknik och vara säkra på att de får tillgång till grön gas till rätt pris.

Nytt partnerskap innebär potential

Återigen; samarbete är grunden. Det märktes under den gångna vintern då gasen från Ryssland bojkottades och energipriserna accelererade. Att Europa ändå klarade sig förhållandevis bra i denna krissituation handlar till stor del om det goda samarbetet länderna emellan och de europeiska åtgärderna för att söka överenskommelser.

– Vi anser att ju mer storskalig biogasproduktion som vi kan nå desto lättare blir det att ställa om Sverige. Gasen kommer att vara en viktig energikälla framöver. Vi kommer att behöva grön el, vätgas och biogas, vilket innebär en energimix som samspelar på bästa sätt, menar Carolina Wistén.

Nu har ett nytt partnerskapsavtal tecknats mellan Nordion Energi och Nature Energy som är en ledande aktör inom produktion av biogas. Det blir en spännande kombination med

Nordion Energis styrka inom drift och utveckling av energiinfrastruktur och Nature Energys expertis inom utveckling och drift av storskaliga biogasproduktionsanläggningar.

Kraftsamling för nätverk

Erfarenheten som Nordion Energi har från att driva och drifta gasledning har de nu med sig när de kraftsamlar för ny vätgasinfrastruktur.

– När det behövs kolatomer är biogas förträffligt, säger Björn Santana Arvidsson, vice VD, Hydrogen, Nordion Energi AB. Klarar man sig utan kolatomer är grön vätgas en utmärkt bra energibärare. Vi kraftsamlar nu när det gäller infrastrukturen av gas genom Sverige. Rörledningar som är nergrävda under mark utgör den bästa formen av energiöverföring, som överför energi i form av molekyler utan att den påverkar det som sker ovan mark. Djur och natur kan fortsätta i stort sett som vanligt efter att installationen är på plats. Rörledningen som överför energin fungerar som ett lager, så kallad linepack, där man kan man gå upp och ner i tryck, och därigenom hantera variationer över dagar. Man får två installationer i en.

När variationerna över längre tid behöver hanteras får man gå över till att bygga särskilda vätgaslager. Nordion har redan ett gaslager, Skallen, norr om Halmstad för metan, som kan lagra runt 80 GWh energi. Med den kunskap och erfarenhet som Nordion besitter samt de projekt som redan drivs framåt, ser man sig som den naturliga samarbetspartnern för att bygga vidare på vätgasinfrastrukturen i Sverige.

– Nordion driftar och opererar redan idag cirka 60 mil stamledning på högt tryck, samt ett gaslager, Skallen. Vi är väl mobiliserade med kunskap och erfarenhet för att få vätgasstrukturen på plats. Och varför Vätgas? Vätgas är en flexibel energibärare jämfört med el. Vätgas är lätt att lagra och att reglera. Den möjliggör också storskalig ny produktion av förnyelsebar energi och vätgas. Vätgasen går att överföra på långa avstånd på ett kostnadseffektivt sätt och passar väl för en storskalig användning, poängterar Björn Santana Arvidsson.

– Jämför man med luftledningar för högspänning som kräver stora ledningsgator så påverkar inte en nergrävd gasledning varken natur, djur eller åkermark. För gas handlar det om en nergrävd stamledning med rör på 48 tum, cirka 1,22 meter, i diameter. Det är dock viktigt att investera i både el och vätgas, bägge energislagen behövs och de behöver komplettera varandra för att skapa framtida optimala energisystem som krävs för den gröna omställningen.

Ett viktigt utbyte sker nu med Energimyndigheten, Svenska Kraftnät och Energimarknadsinspektionen för att få fram en modell för att utvärdera alternativen vätgas och el, beroende på avstånd och överförd kapacitet. Målsättningen är att få fram en modell som kan guida i valet av energilösning som en del av arbetet med samverkan och samplanering av det nya kombinerade energisystemet.

Samarbete med EU

– Vätgas och biogas är bra lösningar och man kan snabbt besluta att dra ner på tillförseln av gas när det är brist på el, då elen är dyr, och i stället producera vätgas när elen är billig och då med möjligheten att lagra gasen. När det gäller el måste varje del av en sekund hålla 50 megahertz. Gasen är mer flexibel och den kan regleras utifrån sina lagringsmöjligheter och blir därmed ett viktigt komplement till el, säger Björn Santana Arvidsson.

Nordion deltar nu aktivt inom EU och runt Östersjön för att bland annat säkerställa regelverk kring säkerhetsfrågor och tekniska standarder.

Ett exempel på vikten av dialog är den stora insats som sker nu tillsammans med Norrlandskommunerna med att diskutera planer och möjligheter både lokalt och regionalt, gällande vad en infrastruktur för vätgas kan innebära.

– Det viktigaste projektet beläget i norra Sverige är Nordic Hydrogen Route där vi tillsammans med Finland använder och expanderar konkurrensfördelarna och de unika möjligheter som vi har tillsammans här i norra Europa för att säkerställa den gröna omställningen. Den plan som nu ligger omfattar cirka 100 mil rörledning, i Norrland och norra Finland, men det är behovet som kommer att styra när och var som infrastrukturen byggs, säger Björn Santana Arvidsson. Det gäller att säkerställa tillgången till energi för industrin genom att koppla ihop och skapa en integrerad energimarknad.

Likartade villkor efterfrågas

Baltic Sea Hydrogen Collector, som möjliggör ytterligare storskalig ny produktion av förnyelsebar energi och vätgas i Östersjön, handlar om investeringar runt 165 miljarder kronor för 2 x 125 mil offshore rörledning genom Östersjön via Åland, Gotland och Bornholm och sedan vidare till kontinenten. Copenhagen Infrastructure Partners utredning från 2022 visar på >100 GW i total kapacitet på redan kända vindkraftsprojekt under tidig utveckling.

– Den gröna omställningen i Europa skulle möjliggöras och vi i norr skulle kunna leverera unik kompetens och grön energi, som också skulle stärka den svenska försörjningstryggheten säger, Björn Santana Arvidsson.

– Den stora utmaningen med storskalig biogasproduktion, ny vätgas- och elinfrastruktur är att det behöver ske snabbt. Det tar lång tid med tillståndsprocesserna, vilket är ett stort problem. Vi är glada för att regeringen uttalat att de kommer arbeta för att korta tillståndsprocesserna och vi ser fram mot leverans i denna fråga. Stödsystemen för grön energiomställning skiljer sig mellan medlemsländerna i EU. För att kunna konkurrera måste den kunna ske på likartade villkor. EU har ställt stora medel till förfogande för att stötta energiomställningen. För att få del av dessa medel krävs att regeringen prioriterar och stöttar de svenska projekten och ansökningarna, säger Carolina Wistén.