Nyheter

Colabit Sweden ett steg närmare etablering av bioraffinaderi – Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inlämnad

Colabit Sweden AB har den 30 juni 2023 lämnat in miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för att erhålla miljötillstånd inför etableringen av ett nytt bioraffinaderi Norrsundets Hamn norr om Gävle.

– Det är mycket glädjande och en viktig milstolpe för Colabit.  MKB:n är inlämnad efter ett krävande arbete som pågått de senaste två åren. Vi fortsätter framåt enligt plan med projektering och djupare dialoger med designföretag och leverantörer. Målsättningen är att i samma stund som myndigheterna ger sitt officiella tillstånd ska vi börja bygga bioraffinaderi i Norrsundets hamn, säger Magnus Nyfjäll, VD och koncernchef Colabit Sweden AB;

MKB:n omfattar detaljerade utredningar avseende bioraffinaderiets eventuella påverkan på luft, vatten och mark i området. En utmanande del i beskrivningarna har varit att följa utvecklingen av teknik för att välja den mest effektiva tillgängliga moderna tekniken för produktionsprocessen och stödprocesserna.  Stor hänsyn har bland annat tagits till optimering av energiförbrukningen i bioraffinaderiet.

Något exakt besked om handläggningstiden för MKB:n går inte att få men beräknas till 8-12 månader Byggandet kommer därefter att pågå i ca 18-24 månader. Detaljplanen för etableringsplatsen i Norrsundets hamn vann laga kraft våren 2022.

Colabit Sweden AB fyller i år 10 år och har sedan starten investerat i forskning och utveckling av förnybara flytande drivmedel som kan ersätta traditionell fossil bensin, diesel och flygbränsle för användning i befintlig infrastruktur. I Colabits anläggning i Norrsundets hamn finns för närvarande pilotanläggningar för att producera förnybara drivmedel.

– Målsättningen för Colabit är att producera drivmedel för de fordon vi har idag, men med minskad klimatpåverkan.  Samtidigt tillgodoses efterfrågan på den svenska marknaden genom inhemsk produktion av flytande biodrivmedel, fortsätter Magnus Nyfjäll.