Nyheter

Två nya kemikalier upp på EU:s lista över särskilt farliga ämnen

Ett ämne som kan störa fertiliteten och ett annat som är mycket svårnedbrytbart hamnar från och med idag på listan. Ämnena kan förekomma i bland annat tillverkningen av plast och i bläck och toners.

EU listar ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön på det som kallas kandidatförteckningen. Målet med att lista de särskilt farliga ämnena är att de ska fasas ut.

När ett ämne tagits upp på listan ställer det omedelbara krav på företag som tillverkar, importerar eller säljer varor som innehåller ämnet. Konsumenter har till exempel rätt att på begäran få information om en vara innehåller ett sådant ämne, yrkesmässiga användare ska få informationen utan att be om det och företag som levererar varor till yrkesmässiga kunder måste anmäla varorna till en databas hos EU:s kemikaliemyndighet.

När ett ämne placeras på listan över särskilt farliga ämnen kan det i framtiden krävas tillstånd för att få använda ämnet och för att importera, sälja eller överlåta kemiska produkter med ämnet.

Den 14 juni uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa listan med två ytterligare särskilt farliga ämnen:

Difenyl(2,4,6-trimetylbensoyl)fosfinoxid EG-nr 278-355-8, CAS-nr 75980-60-8

Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är reproduktionstoxiskt, dvs fertilitetsstörande. Under 2022 användes 24,5 ton av ämnet i Sverige främst i färger, tryckfärger, coatings och annan ytbeläggning och i mycket liten grad i konsumentprodukter.

Difenyl(2,4,6-trimetylbensoyl)fosfinoxid har lagts till på listan efter förslag från Kemikalieinspektionen.

Bis(4-klorfenyl)sulfon EG-nr 201-247-9, CAS-nr 80-07-9

Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB). Användningen i Sverige har under senare år varit under ett ton och handlat om produktion av gummiprodukter.

Foto: David Mark