Nyheter

Omexom i pilotprojekt med Ellevio och NKT för minskad klimatpåverkan

Hur kan vi jobba med så liten klimat- och miljöpåverkan som möjligt? Det tar nu Omexom tillsammans med energibolaget Ellevio och kabeltillverkaren NKT reda på. I ett pilotprojekt i Oljonsbyn, ett område i Orsa kommun, ska de tre företagen arbeta på så många klimat- och miljöförbättrande sätt som möjligt.

I Oljonsbyn moderniseras samt vädersäkras elnätet, och därför byter man ut den 5 km långa luftledningen mot en ny kabel som också grävs ned. Genom att gräva ned kabeln blir elnätet mindre väderkänsligt och elleveransen blir säkrare för hushåll och verksamheter i regionen.

I projektet som är en totalentreprenad ansvarar Omexom bland annat för projektering, beredning, samtliga mark- och schaktarbeten, samt driftsättning av färdig elanläggning i projektet.

– Vi gläds åt att vi får ännu ett uppdrag där vi kan bidra i arbetet med att förnya och förbättra samhällsviktig energiinfrastruktur och att det den här gången görs med ett extra stort miljötänk. Vi är otroligt glada att Ellevio ville testa detta med oss, att våra tankar kring ett arbete med minskad klimatpåverkan blir till verklighet, säger Dan Lundin, ansvarig affärsenhetschef för projektet.

Eldrivna grävmaskiner och sorteringsskopor

I projektet kommer eldrivna grävmaskiner användas i så stor utsträckning det går. I de fall där man inte kan använda en eldriven maskin kommer de tankas med HVO100, ett drivmedel som framställs av biologiskt material istället för fossil råolja, vilket innebär 80-90% minskning av CO2 utsläpp över bränslets livstid.

Dessutom används en sk sorteringsskopa, som gör det möjligt att återanvända grävmassor på plats. Det i sin tur resulterar i minskade transporter fram och tillbaka från grävområdet. Personalen på plats kommer även använda elbil och elskåpbilar för resor fram och tillbaka från projektplatsen. Det förväntas att de direkta utsläppen minskar med runt 95% för de eldrivna fordonen och maskinerna

– Att få med oss Ellevio och NKT på det här pilotprojektet är riktigt kul. För oss är det ett bra och nödvändigt sätt att utveckla våra metoder samt undersöka just hur hållbart vi kan jobba. Upplägget i projektet har utformats med målsättning att innefatta samtliga av de områden som ligger till grund för Omexoms hållbarhetsarbete – Klimat, Cirkulär ekonomi och Biodiversitet. Målet är såklart att i så liten utsträckning som möjligt påverka natur och miljö negativt samt att främja positiva och förbättrande åtgärder, säger Kim Okfors Environment & Sustainability Manager på Omexom (Infratek Sverige)

– Ellevio är väldigt glada över att vi har kunnat starta upp detta ambitiösa och hållbara projekt tillsammans med Omexom. Vi har fått samarbeta på helt nya och innovativa sätt till skillnad från de traditionella rollerna som beställare respektive entreprenör, vilket har varit väldigt kul och lärorikt. Omexom visar verkligen att de menar allvar med att sänka klimatutsläppen och här har de vänt på varje sten. Samarbete och nytänk är en grundförutsättning i klimatomställningen, säger Karolina Viksten, Hållbarhetschef Ellevio.

Omexom ansvarar för övervakningen och beräkningsarbetet av CO2 i hela projektet, och som stöd för detta används det egenutvecklade systemet Omexom CarbonApp.

Workshops för fler främjande åtgärder runt biologisk mångfald

Innan projektet drog igång hölls en workshop i VINCI Energies nordiska innovationshub The Hive, där man tillsammans med Ellevio och NKT spånade runt projektet och potentiella sätt att jobba kring det.

Närmare projektstart bjöds även lokala intressenter in till ett möte för att identifiera ytterligare främjande aspekter. På mötet fanns representanter från så väl Länsstyrelsen och kommun, och tillsammans fann man fler möjligheter att främja biologisk mångfald i området efter avslutat grävarbete.

– Redan från den första workshopen så har jag upplevt att det verkligen funnits ett genuint intresse för hållbarhetsfrågor från samtliga inblandade. Det är spännande med ett projekt som verkligen tar ett helhetsgrepp kring klimat, biodiversitet och cirkulär ekonomi, säger Michael Horn, kommunekolog Mora-Orsa.

För att främja den biologiska mångfalden i området kommer man efter färdig grävning anpassa området ytterligare. Det planeras bland annat för stenrösen och sandbankar samt gärdsgårdar för lokala lavar. Dessutom vill man sätta upp bihotell samt holkar och boplattformar för ugglor och andra fåglar i de gamla ledningsstolparna.

– Om vi ska kunna påverka samhällsutvecklingen och jobba mot Sveriges miljömål måste alla bidra. Det är roligt att se att verksamhetsutövarna tar egna initiativ för att aktivt gynna biologisk mångfald. Särskilt roligt tycker jag det är att man valt att sätta trägärdsgårdar kring transformatorstationerna.

Det passar väl in i det kulturhistoriska landskapet kring Siljan samtidigt som det på sikt kan utgöra en miljö för hotade lavar som lever på gammalt solexponerat trä. Denna typ av substrat försvinner i dagens jordbrukslandskap men om man på detta sätt kan få nya aktörer att på ett naturligt och kontinuerligt sätt återskapa denna typ av trämiljöer kan vi förhoppningsvis minska den nedåtgående trenden för dessa arter, säger Uno Skog, biolog på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Arbetet beräknas vara klart under hösten 2023.