Nyheter

Nu utreds hur energiklassningssystemet för byggnader kan bidra till likvärdiga konkurrensvillkor

Byggnader står för cirka 40 procent av Sveriges energianvändning. Förhandlingar pågår nu på EU-nivå om energieffektiviseringskrav för nya och befintliga byggnader. Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att förbereda genomförandet genom att se över energiklassningssystemet så att Sverige får en energiklassning som ger likvärdiga konkurrensvillkor jämfört med andra länder i EU.

Som en del i EU:s klimatplan Fit for 55 så förhandlas nu en omarbetning av direktivet om byggnaders energiprestanda. Bland annat kommer nya krav ställas på renovering och energieffektivisering av befintliga byggnader. Kraven kommer att kopplas till energiklassningssystemet. Beroende på slutgiltigt förhandlingsresultat kan det innebära att Sverige får högre energieffektiviseringskrav än andra länder i EU. Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att utreda om det behövs ändringar i systemet för energiklassningen för att skapa likvärdiga konkurrensvillkor för Sverige jämfört med andra medlemsländer.

– Genom uppdraget till Boverket förbereder regeringen i god tid genomförandet av direktivet så att vi får en likvärdig spelplan inom EU vad gäller energieffektiviseringskrav på våra byggnader. Renovering och energieffektivisering behöver ske på ett kostnadseffektivt sätt så att boende inte drabbas av orimliga kostnadsökningar, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Uppdraget till Boverket är viktigt för att säkerställa att Sverige har likvärdiga konkurrensvillkor med övriga Europa vad gäller energieffektivisering av byggnader, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Boverket ska belysa samhällsekonomiska för- och nackdelar med en eventuell ändring av energiklassningen, till exempel sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser, samt konsekvenser för offentliga och privata aktörer.

Om det krävs för att skapa likvärdiga konkurrensvillkor för Sverige jämfört med andra medlemsstater ska Boverket genomföra ändringar i energiklassningssystemet innan det omarbetade direktivet träder i kraft.