Nyheter

Ny rapport från Tillväxtanalys: Hur kan svensk AI-politik för näringslivet utvecklas?

I en ny rapport från Tillväxtanalys presenteras en rad rekommendationer hur politiken kan utformas för att stötta näringslivet i sin användning av AI.

Utvecklingen inom AI-området går snabbt framåt. Idag används AI inom en rad olika områden i näringslivet. På den politiska agendan ligger frågan högt. Flera länder har tagit fram särskilda AI-strategier för att skapa försprång kring utveckling och användning.

I en ny rapport från Tillväxtanalys presenteras en rad rekommendationer för hur svensk politik skulle kunna utvecklas för att främja näringslivets användning av AI.

En av de främsta uppgifterna handlar om att säkerställa att lagar och regler följs.

– Staten har en viktig roll i att utforma lagar och regler och se till att de följs för att undvika de risker som finns med AI, som exempelvis diskriminering. Här kommer statens roll sannolikt att förändras i och med att den nya AI-förordningen träder i kraft, bland annat i form av ökad tillsyn av företags AI-användning, säger Carl Wadell, analytiker, Tillväxtanalys.

Tidigare studier från Tillväxtanalys har visat att de företag som använder sig av AI har en högre produktivitet än företag som inte använder tekniken. Ett förslag på åtgärd är därför insatser som leder till att fler företag får upp ögonen för de möjligheter som finns med AI eller stötta företag att överkomma hinder för implementering. Det skulle till exempel kunna göras genom att använda statliga ”AI-checkar” eller subventionerad konsultrådgivning till företag.

–  Den här typen av åtgärder bör övervägas. Ett första steg kan vara att utvärdera de satsningar som redan gjorts mot näringslivet inom AI-området och närliggande områden. Utvecklingen inom AI-området går snabbt framåt och därför är det viktigt med ett kontinuerligt lärande för att veta hur staten på bästa sätt kan stötta näringslivets AI-användning, säger Carl Wadell.

Rapporten är en del av ramprojektet ”Hur omformar AI näringslivet och hur kan politiken utvecklas?”. Samtliga delstudier som ingår i projektet finns att ta del av på:

 www.tillvaxtanalys.se

Bild: Gerd Altmann