Nyheter

Levererar stabilt resultat i osäker tid

Södra redovisar ett stabilt resultat för det första kvartalet 2023. Resultatet avspeglar det förändrade marknadsläget för Södras huvudprodukter och den globala turbulensen skapar osäkerhet framåt.

Under första kvartalet 2023 uppgick Södrakoncernens nettoomsättning till 8 002 MSEK (8 165), en minskning med två procent jämfört med samma period i fjol. Rörelseresultatet var 1 085 MSEK (1 974), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14 procent (24). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 19 procent (36) och soliditeten ökade till 68 procent.

Resultatet för det första kvartalet är en effekt av ett förväntat och förändrat marknadsläge för Södras huvudprodukter. Utvecklingen avspeglar den avmattning som skett på marknaden under våren, vilket lett till en försämrad prisbild efter en tid med exceptionella marknadsförutsättningar.

Södras industrier har fortsatt att producera höga volymer med stabil kvalitet under kvartalet och därtill har koncernens arbete med att skapa effektivitet i världsklass hittills skapat effektivitetsvinster motsvarande 425 miljoner kronor på helårsbasis.

– Det finns i dag flera utmaningar på marknaden och i ljuset av detta gör Södra ett stabilt resultat. Efter en tid med exceptionella marknadsförutsättningar är vi nu på väg in i ett nytt läge med mer osäkerhet att vänta. Vi står tack vare våra tidigare resultat väl rustat för att hantera utmaningarna framåt och fortsätta jobba med det vi kan påverka för att stärka verksamheten och samtidigt förädla och förnya familjeskogsbrukets värden, säger Södras vd Lotta Lyrå.

Satsningar för långsiktigt ägarvärde

Södra har under det första kvartalet gjort strategiska förflyttningar och satsningar för att gynna det långsiktiga ägarvärdet.

En nyckel i Södras koncernstrategi är en framtidsanpassad industristruktur som skapar ett ledande erbjudande till kunder och konsumenter. Den 15 mars invigdes Södras nya fabrik för korslimmat trä på den svenska västkusten. Fabriken i Värö är en Sveriges största med kapacitet att leverera stommaterial till drygt 4 000 bostäder varje år, en tiofaldig ökning av Södras produktionskapacitet jämfört med tidigare. Med den nya fabriken breddas marknaden för byggmaterialet samtidigt som mer hållbart byggande främjas. Därtill har Södra beslutat att inleda ett förprojekt som utreder förutsättningarna för att bygga ett nytt storskaligt sågverk i Kinda. En utvecklad sågverksstruktur stärker föreningen och förmågan att skapa mer värde från medlemmarnas skogsråvara.

Utöver detta har ett nytt produktområde bildats under kvartalet – Södra Bioproducts. Energi- och kemikalieaffären är en viktig del av Södras strategi och ska växa framåt. Det nya produktområdet ska samla försäljning och marknadsföring och därigenom ytterligare stärka kunderbjudandet och lönsamheten.

– Turbulensen i omvärlden innebär osäkerhet på kort sikt och 2023 kommer bli ett utmanande år. Men det finns en god underliggande efterfrågan på familjeskogsbrukets produkter och för oss är det viktigt att agera i takt med utvecklingen för att säkerställa betalningsförmågan och bidraget till samhällets omställning. Därför fortsätter vi att satsa för att maximera såväl värdet av skogen som kundnyttan från produkterna och tjänsterna vi skapar, säger Södras vd Lotta Lyrå.

Foto: Södra/Alexander Hall