Nyheter

Vattenfall Eldistribution planerar att bygga ut elnätet i Göteborg

För att möjliggöra en grön industriomställning i Göteborgsområdet planerar Vattenfall Eldistribution att bygga en ny dubbel 130 kV-ledning till Hisingen. Projektet är i ett mycket tidigt skede i processen och därmed i en utredningsfas. Vattenfall Eldistribution undersöker nu vilka förutsättningar som finns för att möjliggöra anslutningen på ett robust, effektivt och driftsäkert sätt.

Stora elintensiva industrisatsningar och elektrifieringen av samhället gör att behovet av el ökar i Göteborg. För att göra det möjligt för lokalnätsägaren, Göteborg Energi, att möta de ökade effektbehoven i staden planerar Vattenfall Eldistribution att förstärka det överliggande regionnätet. Arbetet kommer att ske i flera steg.

I åtgärderna för att stärka regionnätet i området ingår bland annat att bygga en ny station (Rösbacka) i anslutning till Svenska kraftnäts station i Ingelkärr i Ale kommun, förstärkning av befintlig ledning som sträcker sig mellan Lextorp och Lepa, samt en ny dubbelledning på 130 kV mellan Rösbacka och Hisingen.

I nuläget utreder Vattenfall Eldistribution sträckningsalternativ. Det innebär att vi tittar på förutsättningar såsom bebyggelse, natur- och kulturmiljö. Under våren påbörjas naturvärdesinventeringar för att samla in ytterligare information om området.

− Runt om i Sverige arbetar vi med flera stora projekt för att bygga ut och förstärka elnätet i syfte att möjliggöra kunders och samhällets behov av ökad elektrifiering. Över de närmaste tre åren förutser vi att vi kommer att behöva investera cirka 25 miljarder kronor i elnätet. Flera av våra satsningar görs i nära dialog med kunder och andra elnätsägare och vi är glada att i Västsverige kunna bidra i den ökande elektrifieringen, säger Mats Engstedt chef för anläggningsinvesteringar på Vattenfall Eldistribution.