Nyheter

Göteborgs Hamn köper andel i Eolus havsbaserade projekt Västvind

Göteborgs Hamn AB blir delägare i Eolus havsbaserade vindkraftsprojekt Västvind utanför Göteborg. Parken kommer att kunna producera förnybar el motsvarande hela Göteborgs nuvarande elanvändning.

Göteborgs hamn står inför en grön omställning som innebär ett kraftigt ökat behov av el till hamnen redan under perioden fram till 2030. Hamnens prognoser för framtida elförbrukning visar på en flerfaldig ökning av effektbehovet.

– Världens större hamnar kommer att bli energihubbar och vara centrum för tillverkning av vätgas och e-bränslen till sjöfart. Göteborgs hamns strategi är att leda den gröna omställningen av sjöfarten, men den positionen kommer inte utan ansträngning. Tillgång till grön el kommer att vara helt avgörande för hamnens utveckling och konkurrenskraft. Att satsa på elproduktion är därför ett strategiskt beslut för oss, säger Göteborgs Hamn AB:s VD Elvir Dzanic.

Det finns redan idag ett kraftigt underskott på elproduktion i regionen och fram till 2035 väntas efterfrågan på el fördubblas.

– I det läget måste vi göra allt vi kan för att säkra upp hamnens tillgång till grön el, säger Elvir Dzanic.

Västvind vindkraftspark planeras få en installerad effekt om 1 000 MW med potential att producera 4-4,5 TWh förnybar el per år. Detta motsvarar dagens el- och effektbehov för hela Göteborg. Parken skulle kunna stå klar 2029.

– Regional förnybar elproduktion är en integrerad och nödvändig del av både transportsektorns och industrins gröna omställning i Västsverige. Därför är det både naturligt och strategiskt viktigt att ha med Göteborgs hamn i Västvind, säger Per Witalisson, VD på Eolus.

– Västvind kan spela en central roll i Västsveriges ambitioner att bli norra Europas centrum för framtidens elektrifierade fordon, batteritillverkning och världens mest klimatsmarta hamnlogistik. Där är tillgång till grön el en ödesfråga. I praktiken är havsbaserad vindkraft den enda energikälla som kan bidra med så stora mängder ny elproduktion redan i tidsperspektivet fram till 2035, fortsätter Per Witalisson.

Samarbetet innebär att Göteborgs Hamn AB förvärvar 5 procent av aktierna i projektbolaget som äger Västvind och Eolus kvarstår som ägare till 95 procent. Göteborgs Hamn AB:s styrelse fattade under måndagen beslut att avsätta 15 miljoner kronor. Pengarna går till köpet av 5 procent av Västvind, samt vidare delfinansiering av Västvinds projektkostnader.

Om Västvind vindkraftspark

Västvind vindkraftspark ligger i Kungälvs och Öckerös kommuner samt i svensk ekonomisk zon. Vindkraftsparken väntas få en installerad effekt på 1 000 MW och har potential att generera 4-4,5 TWh förnybar el per år. Eolus genomför nu en mängd undersökningar och dialoger för att möjliggöra samexistens med andra intressen såsom yrkesfiske och sjöfart. Tillståndsansökan, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, planeras att lämnas in till Mark- och miljödomstolen och regeringen under 2023. Byggstart planeras till 2027 med färdigställande 2029.

Fakta i korthet – Västvind vindkraftspark

Tillståndsfas: Tillståndsansökan lämnas in 2023
Planerad effekt: 1 000 MW
Planerad elproduktion: 4-4,5 TWh per år
Ägarförhållanden: Eolus Vind, 95 procent, Göteborgs Hamn AB, 5 procent
Planerad byggstart: 2027
Planerat färdigställande: 2029