Nyheter

Ny lag för att bekämpa global avskogning

Mellan 1990 och 2020 ledde avskogning till att skogar med en samlad yta större än hela EU gick förlorad. Konsumtionen i EU stod för en tiondel av förlusten. Nötkreatur, kakao, kaffe, palmolja, soja, trä, gummi, träkol och trycksaker omfattas av de nya reglerna.

Mänskliga rättigheter och ursprungsfolkens rättigheter läggs till som krav.

I kampen mot klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald måste nu företag se till att produkter som säljs i EU varken har orsakat avskogning eller skogsförstörelse.

Inga specifika länder eller råvaror förbjuds, men företag tillåts bara sälja sina produkter i EU om leverantören har avgett en så kallad förklaring om tillbörlig aktsamhet som bekräftar att produkten inte innehåller råvaror som kommer från avskogad mark eller har orsakat skogsförstörelse efter den 31 december 2020. Det senare gäller också förstörelse av oersättlig primärskog.

Parlamentet kräver också att företagen intygar att produkterna följer relevant lagstiftning i produktionslandet och att mänskliga rättigheter och berörda ursprungsbefolkningars rättigheter respekterats.

Vilka produkter omfattas?

Den nya lagstiftningen täcker följande produkter: nötkreatur, kakao, kaffe, palmolja, soja och trä. Här omfattas också produkter som innehåller, har utfodrats med eller har producerats med dessa råvaror, exempelvis läder, choklad och möbler, allt enligt kommissionens förslag. Under förhandlingarna lade Europaparlamentet till gummi, träkol, trycksaker och en rad palmoljederivat.

Parlamentet har också vidgat definitionen av avskogning. Definitionen innefattar nu omvandling av primärskog och naturligt föryngrad skog till skogsplantage eller annan trädbevuxen mark.

Riskbaserade kontroller

Kommissionen kommer att klassificera länder (eller delar av länder) som låg-, standard- eller högriskländer baserat på en objektiv och transparant bedömning inom 18 månader från det att förordningen träder i kraft. Produkter från lågriskländer kommer genomgå ett förenklat förfarande för tillbörlig aktsamhet. Andelen produkter som kontrolleras baseras på landets risknivå: Nio procent för högriskländer, tre procent för standardriskländer och en procent för lågriskländer.

De behöriga EU-myndigheterna kommer att ha åtkomst till relevant information som företagen lämnar in, såsom geografiska koordinater, och utföra kontroller med hjälp av satellitverktyg för övervakning och DNA-analys för att ta reda på varifrån produkterna kommer.

Straffen för bristande efterlevnad ska vara proportionerliga och avskräckande och det högsta bötesbeloppet ska vara minst fyra procent av verksamhetsutövarens eller handlarens totala årliga nettoomsättning i EU.

Den nya lagen antogs med 552 röster för, 44 röster emot och 43 nedlagda röster.