Nyheter

Den tunga industrins övergång till ren energi

”Med ett ökande tryck från de flesta länders regeringar, och djärva tidsfrister för att fasa ut fossila bränslen under de kommande decennierna, anpassar sig många företag och branscher till den storskaliga övergången till ren energi. För traditionella tunga industribranscher, som tillverkning och logistik, innebär detta en stor omställning. Att identifiera hur detta mål ska uppnås kan verka som en mycket komplex utmaning.”

Här delar Chris Voet, Director of Key Accounts Europe på SolarEdge Technologies, en global ledare inom smart energiteknik, med sig av sina insikter om de viktigaste frågorna som företag inom tung industri behöver ta hänsyn till för att uppnå sina hållbarhetsmål, samt de affärsmöjligheter som utvecklingen kan ge:

”I Europa finns det omkring 300 industrigrenar – många av dem internationella – som har fastställt tidsfrister för att avsevärt minska koldioxidutsläppen. Dessa datum ligger vanligtvis mellan 2025 och 2035, och i en del fall vid 2050, beroende på land. Många företag har givit löften till sina aktieägare och till allmänheten. Åtaganden har lagts ut på webbplatser. Även om ett genuint engagemang för att ta vår del av ansvaret” är en nyckelfaktor, så drivs åtgärderna också av incitament från regionala energibolag till att uppmuntra användningen av förnybar energi – och av de kommande koldioxidskatterna för bolag som inte uppfyller de lagstadgade utsläppsnivåerna.

Bland de företag som leder arbetet finns tunga industrier som traditionellt uppfattats som stora utsläppare, t.ex. olja och gas, kemisk industri, biltillverkning, logistikbranschen och storskalig industriell tillverkning. Jag har haft ett nära samarbete med företag inom dessa branscher i över tio år och har hjälpt många av dem att övergå till förnybar energi, speciellt solenergi. Dessa aktörer har vanligtvis stora anläggningar och ofta flera hektar av tomma takytor. Solceller blir ett mycket tydligt bevis på deras engagemang för hållbarhet. Samtidigt innebär solenergins flexibilitet att det oftast inte krävs något bygglov. Tack vare förbättringar inom solcellstekniken och de fluktuerande energipriserna blir dessutom avkastningen på investeringen i solcellsprojekt alltmer attraktiv.

För organisationer som inte tidigare har varit verksamma inom elproduktion kan det vara en utmaning att övergå till solenergi och det finns ofta flera faktorer som måste beaktas. Det kan till exempel finnas variationer i nationella eller lokala bestämmelser som dikterar den högsta tillåtna storleken på ett solcellssystem. Ibland kanske de byggnader som företagen använder inte har lämpliga tak. I andra fall kan det vara så att lokalerna bara är arrenderade eller hyrs, vilket gör att hyresvärdens ansvar för installationerna blir en invecklad fråga. Hyresvärdar är ofta ovilliga att tillåta en solcellsanläggning om avkastningen på investeringen är mindre än hyresgästens hyra.

Inom stora industriföretag kan beslutsprocessen också ofta vara komplicerad. Det kan handla om företagsledning, investerare, regional ledning, anläggningschefer, riskbedömare, energiansvariga, hållbarhetsansvariga, försäkringsansvariga, kommunala tjänstemän (inklusive räddningstjänsten) och ofta risk-, försäkrings- och energikonsulter som på olika sätt påverkar. Utmaningen är att se till att alla intressenter i beslutsprocessen förstår vad slutmålet är och få dem att arbeta tillsammans för att uppnå målet.

Hantera problemen före det stora språnget

När ett företag väl har anpassat sig internt är nästa steg att hitta kompetenta partners som kan hjälpa företaget att navigera övergången och minimera riskerna. Dessa kommer sannolikt att omfatta ett flertal företag, från konsulter och byggnadsingenjörer till teknikleverantörer som kan erbjuda decennielång erfarenhet av att installera solcellssystem. Dessa leverantörer kan vara antingen lokala eller globala beroende på företagets behov. Många företag som har gjort övergången finner dock ofta att det är mycket viktigt att involvera lokala partners som känner till de legala och operativa förutsättningarna på platsen.

Vid ett möte nyligen med ett stort kemiföretag fick jag en skämtsam fråga: ”Om vårt träd alltid har burit frukt, varför ska vi då ta ner det och odla ett nytt?”. Med tanke på deras långvariga användning av traditionell energiförsörjning visste de svaret på frågan, men det är ett exempel på en bredare inställning inom industrin om att även om övergången till solenergi är nödvändig, så kommer den med en bristande förståelse för dess värde och hur den bäst genomförs.

Övergången till solenergi kräver en grundläggande förståelse för de krav och riskfaktorer som är involverade. Först och främst måste man ta hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna. Solenergi ger en mycket attraktiv avkastning på investerat kapital under systemets hela livslängd och har medfört att många av våra långvariga kunder har sparat miljontals kronor. Företagen måste dock stå för merparten av utläggen i början i form av investeringskostnaderna. Nästa steg är att sätta upp solpaneler på byggnadernas tak och uppnå den utlovade energiförsörjningen, vilket är en relativt enkel och riskfri process.

Säkerhet och riskhantering

För företag inom kemi, olja och gas samt fordonsindustrin utgör säkerhet och risker de viktigaste frågorna. Dessa frågor kommer från olika håll, från risk- och säkerhetsansvariga till fastighetsbolag, kommuner och räddningstjänster samt företagens försäkringsansvariga. Försäkringsaspekten är i sig själv komplex eftersom den omfattar byggnadsförsäkring, försäkring av solcellsystemet, företagsförsäkring och allmän ansvarsskyldighet.

I takt med att solcellsbranschen mognar och antalet installationer ökar är det numera vanligt med strikta säkerhetsnormer och bestämmelser. Sådana säkerhetsnormer stipulerar ofta att, om det skulle bli nödvändigt med underhåll på taket, eller i händelse av en nödsituation, måste växelriktaren för solenergianläggningen kunna reducera den likström som produceras av solpanelerna till en beröringssäker ström inom en viss tid.

Att övervinna farhågor för risker tar tid och kräver rätt experter som kan hjälpa till med trovärdiga, faktabaserade underlag och en ordentlig genomlysning av frågorna. Vi samarbetar med Marsh LLC, som är en global expert på riskhantering och försäkringsmäkleri. Samarbetet med detta mycket respekterade bolag med sin långa erfarenhet ger trygghet till företag som överväger att investera i solenergi.

Samarbete över branschgränserna en nyckel

När den första solcellsinstallationen framgångsrikt har slutförts märker vi att företagen snabbt går vidare till nästa installation, ofta åtföljt med frågan varför gjorde vi inte det här tidigare?!”. Varje lyckat solcellsprojekt blir en modell för nästa, även om lokala anpassningar kan behöva göras. I vissa länder kan till exempel överskottsenergi från solenergi inte matas in i elnätet.

Det är dock möjligt att införa energilagringssystem så att överskottsenergi kan hanteras och användas för att ytterligare minska beroendet av elnätet.

Det är viktigt att beakta att varje bransch har sina egna unika utmaningar att ta hänsyn till för att säkerställa en smidig övergång från fossila bränslen. Ett av sätten vi gör detta på är att samla olika företag inom samma bransch, till exempel den kemiska industrin, för att diskutera deras krav och problem. På så sätt får man en bättre förståelse för varje näringsgrens specifika behov och kan på bästa sätt vägleda dem om vilka steg som krävs för att effektivt genomföra övergången. Det är förvånande hur mycket samarbete dessa ofta konkurrerande företag kan åstadkomma för att hitta den bästa hållbara energilösningen för att driva deras verksamhet.

Övergång till en ljusare framtid

Även om COP27 satte strålkastarljuset på behovet av att påskynda omställningen är verkligheten den att utvecklingen går långsammare än vad de flesta av oss skulle vilja. För tunga industrier kräver införandet av solenergi en förändring av inställningen på många nivåer. Det kräver till exempel ett större samarbete mellan olika avdelningar och ansvarsområden. Det kräver också att intressenterna går från att tänka på riskminimering, med fokus på inledande investeringskostnader, till att upptäcka möjligheterna att framtidssäkra verksamheten, särskilt mot bakgrund av den senaste tidens volatilitet i energipriserna som vi har sett i många länder. Jag har talat med många företag som nu ser solenergi som en värdefull tillgång som inte bara bidrar till att uppfylla företagets hållbarhetsmål, utan också kan omvandlas till en intäktsström. När detta plötsligt händer och tankesättet förändras är det verkligen något magiskt att bevittna.”