Nyheter

Freja Offshore ansöker om tillstånd för flytande vindkraftpark

Freja Offshore har idag lämnat in ansökan enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon (SEZ) för den flytande vindkraftparken Mareld som planeras på Västkusten, drygt 40 km rakt västerut från Orust, på gränsen till Norge och Danmark. Fullt utbyggd har Mareld en kapacitet på upp till 2,5 GW och projektet bedöms ha en potential att leverera 9-12 TWh årligen, vilket motsvarar över hälften av hela Västra Götalandsregionens elförbrukning.

Idag importerar Västra Götalandsregionen majoriteten av sin el, samtidigt som Västsveriges stora industriambitioner kommer att kräva stora mängder lokalproducerad el. Till 2030 förväntas elbehovet fördubblas och trefaldigas till 2055, vilket regionen planerar att möta med etablering av ny vind- och solkraft. Freja Offshore lämnar nu in en ansökan om att få bygga och driva vindkraftparken enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon och anläggande av internkabelnät enligt kontinentalsockellagen. Ansökan lämnas in till Klimat- och Näringsdepartementet.

– Det här är en milstolpe för oss på Freja Offshore – efter två års arbete är vi nu redo att söka tillstånd för den flytande vindkraftparken Mareld. Flytande vindkraft har unika egenskaper och kan placeras långt ut till havs där det inte stör, vilket i mångt och mycket gör att vi kommer undan många av de problem vi ser med konventionell vindkraft. Vi hoppas nu att dessa egenskaper även jobbar till vår fördel i processerna framåt, säger Magnus Hallman, VD på Freja Offshore.

Kommunstyrelsens ordförande i Stenungsund, Olof Lundberg, är positiv till Freja Offshores ansökan om en flytande vindkraftspark på Västkusten.

– Detta kan inte bara möta regionens behov av lokalproducerad el som driver ner elpriserna, utan kan även bidra till att behålla och stärka vår industriella bas. Industrietableringar som kräver elproduktion är avgörande för vår regions ekonomiska utveckling och jobbmöjligheter för våra invånare. Vi är engagerade i att stödja investeringar som ökar vår konkurrenskraft och vi ser fram emot att samarbeta med Freja Offshore för att göra detta projekt till en framgång.

Regeringen kommer att bereda ansökan och hämta synpunkter från ett antal myndigheter i en remissrunda. Därefter kommer regeringen att samla in alla synpunkter och fatta ett beslut.

Om Freja Offshore

Freja Offshore AB är ett joint venture mellan norska Mainstream Renewable Power, ett Aker Horizons-företag, och svenska Hexicon. Freja Offshore är etablerat för att utveckla, bygga och driva flytande vindkraftparker till havs i Sverige. Med samlad erfarenhet från offshore-projekt i Nordsjön och runtom i världen vill bolaget bidra till en hållbar energiomställning med tredje generationens vindkraft-flytande vind – elproduktion bortom horisonten.

Om Flytande Vindkraft

Flytande vindkraft har unika egenskaper som särskiljer kraftslaget från traditionell vindkraft. De flytande fundamenten kan till exempel placeras oberoende av vattendjup långt ut till havs där vindarna är starka och stabila. Den flexibla placeringen långt ute till havs gör att elproduktionen sker bortom horisonten (fri utsikt och inget störande buller), på så sätt kan flytande vindkraft lättare samexistera med intressenter som: försvarsmakt, fiskenäring, fartygstrafik och lokalbefolkning. Dessutom kan kostnadseffektivitet bibehållas i takt med att större och fler vindkraftverk installeras över hela världen, eftersom detta driver ner kostnaderna globalt.