Nyheter

Svenska kraftnät bidrar till ökad tillgång av fasta elavtal

Svenska kraftnät genomför sedan februari 2023 regelbundna auktioner av så kallade EPAD-kontrakt. Kontrakten i auktionerna motsvarar cirka 10 procent av överföringskapaciteten mellan områdena SE2 och SE3 respektive SE3 och SE4.

Svenska kraftnät är den första transmissionsnätsoperatören i världen som tillgängliggör prissäkringsmöjligheter för marknadens aktörer på det här sättet. Till att börja med är det ett pilotprojekt under 2023 med möjlighet till förlängning 2024.

– Genom att erbjuda dessa kontrakt ökar prissäkringsmöjligheten för kunder i södra Sverige som önskar fasta elavtal så att det blir lägre kostnader och enklare att prissäkra sin elförbrukning, säger Mårten Bergman, enhetschef Transmission och Elmarknad, Svenska kraftnät.

Det Svenska kraftnät gör är att köpa tillgång till energi till fast pris i ett elområde och sälja samma volym i ett annat elområde, också med fast pris. Dessa affärer görs med olika löptider: månads-, kvartals- och årskontrakt. Därigenom ges möjlighet för både säljare och köpare att prissäkra sig emot fluktuerande elpriser.

Svenska kraftnät genomför auktioner av EPAD-kontrakt i elområdena SE2, SE3 och SE4.

Färre fasta avtal

Prissäkringsmarknaden för el, som möjliggör för säljare och köpare av el att få fasta priser, har minskat i omfattning under flera år. Den ökade prisosäkerheten som följt av energikrisen har ytterligare spätt på detta, vilket har bidragit till en extra premie eller kostnad för att säkra sitt elpris.

– Vinsten med detta är att säljare i ett elområde och köpare i ett annat låser elpriset under kontraktsperioden, säger Mårten Bergman.

I de EPAD-auktioner som Svenska kraftnät genomför under 2023 uppgår volymen till cirka 1 500 MW, vilket motsvarar effekten i en och en halv kärnkraftsreaktor.

– Dessa totalvolymer (energimängden) skulle kunna motsvara fastpriskontrakt för cirka 900 000 150 m2 villor med olika typer av värmepumpar, säger Mårten Bergman.

Annan aktör håller i auktionerna

Själva auktionerna av EPAD-kontrakten genomförs i Svensk Kraftmäkling, SKM, regi. Den första auktionen genomfördes den 7 februari för elområde SE3 och SE4. Auktioner har därefter genomförts även för elområde SE2, och de ska pågå året ut och eventuellt även nästa år.

– Handel med EPAD-kontrakt är i sig själv inte någon ny företeelse. De här kontrakten har handlats på marknaden sedan inledningen av 2000-talet. Nytt, och unikt, är att Svenska kraftnät är den första transmissionsnätsoperatören i världen som tillgängliggör volymer på det här sättet, säger Mårten Bergman.

EPAD är förkortning av Electricity Price Area Differentials

Mer om EPAD-kontrakten

Svenska kraftnät använder sin roll som systemoperatör/transmissionsnätsoperatör för att koppla samman behovet av att säkra antingen ett högsta pris att köpa för, som konsumenter är intresserade av, eller lägsta pris att sälja till, som producenter är intresserade av, i de tre elområdena SE2, SE3 och SE4. Det finns två villkor för att Svenska kraftnät ska ta på sig att stå som motpart;

1) Svenska kraftnät behöver kunna köpa till samma pris eller billigare i det elområde där Svenska kraftnät agerar köpare än det som Svenska kraftnät får sälja till i det område där Svenska kraftnät agerar säljare.
2) Det behöver alltid ske köp och sälj av lika stora volymer i båda de elområden som en auktion avser. Samtidigt som detta ger en prissäkring för aktörer (konsumenter och producenter) i elområden så prissäkrar Svenska kraftnät sina flaskhalsintäkter.