Nyheter

Kraftvärmeproduktionen central för ökad stabilitet i energisystemet

Torsdagen den 13 april samlades företrädare för Energimyndigheten, Skånes Effektkommission, Eslövs kommun samt representanter från Länsstyrelsen Skåne och Svenskt Näringsliv hos Kraftringen på kraftvärmeverket i Örtofta. Diskussionerna handlade om vikten av ett stabilt energisystem, med fokus på de framtida förutsättningarna för mer kraftvärmeproduktion i Skåne. Behovet av att energisäkra Sverige är stort – och det är bråttom.

För att bygga ett stabilt energisystem i södra Sverige krävs en bred energimix, och en ökad lokal energiproduktion. Här spelar den skånska kraftvärmen en avgörande roll. Med ökad kraftvärme i Örtofta tryggas fortsatt produktion av värme och kyla i centrala och västra Skåne, samtidigt som andelen planerbar eleffekt ökar. Med kraftvärme kan även restvärme från forskningsanläggningar, industrier och datahallar tas tillvara och Sveriges enda sockerbruk kan fortsätta ställa om från fossil gas till förnybart producerad ånga. Vid investering i en ny kraftvärmeanläggning i Örtofta kan på sikt också produktion av både bioolja och infångning av biogen koldioxid ske.

– För att vi som kommunalägt energibolag ska kunna investera i mer energiproduktion, krävs tydliga marknadsförutsättningar och långsiktiga samarbeten med politiken, kommuner, regionen, myndigheter, näringslivet och de olika energibolagen i vår region. Dagens möte är ett viktigt steg för dialog om förutsättningar för produktion av mer skånsk kraftvärme till 2028 – något som kommer att bidra till både ökad stabilitet i energisystemet och mer prisvärd energi, säger Sezgin Kadir, vd och koncernchef för Kraftringen Energi AB.

Olika energislag kompletterar varandra, och alla behövs

I Skåne behövs all form av energiproduktion och olika energislag kompletterar varandra väl över året. Prisvärd energi är helt avgörande för företagens konkurrenskraft och för en fortsatt bra region att leva och bo i. Under mötet med politiker, myndigheter och näringsliv på Kraftvärmeverket i Örtofta, fördes samtal om elsituationen i södra Sverige och resonemang om långsiktiga förutsättningar för att investera i mer kraftvärme, men även om andra energislag såsom vind och sol.

– Det senaste året har varit minst sagt händelserikt på energimarknaderna, med stigande elpriser, ökat fokus på beredskap och försörjningstrygghet samt en ökad elektrifiering. Med en allt högre framtida efterfrågan på el blir det viktigt att kunna nyttja befintlig produktionspotential, inte minst i södra Sverige där mer elproduktion behövs redan idag, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén. Kraftringen ligger dessutom i framkant med nya spännande lösningar för hur dagens energi kan användas ännu smartare och effektivare, vilket blir en nyckel i utformandet av morgondagens hållbara energisystem.

Behoven är stora och det är bråttom

Skillnaden mellan behovet av el (den el som används) och installerad effekt i elprisområde 4 är stor. Idag är självförsörjningsgraden i Skåne enbart 23 procent. I takt med att samhället elektrifieras ytterligare kommer gapet att öka än mer. År 2030 beräknas självförsörjningsgraden i Skåne understiga 10 procent. Skånes låga självförsörjningsgrad är problematisk såväl för utvecklingen av industri, transporter och fastigheter som för samhällsomställningen i stort. En kraftig ökning av självförsörjningsgraden krävs för att skapa resiliens och för att säkra en god beredskap.

– En låg kostnad för el är viktig för företagens konkurrenskraft, men minst lika viktigt är ett stabilt elpris. Ska vi säkra den skånska eltillgången kan vi inte ställa olika kraftslag mot varandra. Hindren för att bygga ny produktion måste undanröjas snarast möjligt, så att vi kan värna företagens överlevnad och tillväxt. Utöver mer energiproduktion måste även den befintliga produktionen skalas upp så mycket det bara går, säger Johan Dalén, regionchef för Skåne och Blekinge vid Svenskt Näringsliv.