Nyheter

Förstudie klar: Goda ekonomiska utsikter för Hautalampigruvan

Eurobattery Minerals AB meddelar att FinnCobalt Oy tillsammans med AFRY Finland Oy har slutfört preliminär lönsamhetsstudie för Hautalampiprojektet. Eurobattery Minerals äger 40 % av FinnCobalt Oy och Hautalampiprojektet.

Nyckelpunkter från preliminär lönsamhetsstudie:

Med ett konservativt metallpris och en total investering på 65.1 miljoner euro (utan oförutsägbara kostnader) är återbetalningstiden 4,6 år.

Brytningen kommer att inledas efter en ettårig byggperiod som omfattar återställande av den underjordiska gruvan, byggande av kross- och bearbetningsanläggningar och en ny anläggning för lagring av gråbergsrester. Projektet kräver giltigt miljötillstånd.

Den totala metallproduktionen under de förväntade 12 åren av gruvdrift kommer att vara 11400-ton nickel och 2 900 ton kobolt i nickel- och koboltkoncentratet och 9 600 ton koppar i kopparkoncentratet.

Förstudien är baserad på en underjordisk gruvdrift med en total produktion av 4,6 miljoner ton (Mt) malmreserver med halterna Ni 0,3 %, Co 0,08 % och Cu 0,24 %.

Eurobattery Minerals förväntar sig att investeringskostnaden kommer att sjunka och att projektets ekonomi kommer att förbättras när det faktiska arbetet inleds och den osäkerhet som finns kring kostnader beroende på det pågående rysk-ukrainska kriget kommer att klarläggas.

– Jag är glad över resultatet från preliminär lönsamhetsstudie som bekräftar de starka ekonomiska utsikterna för vår finska gruva för batterimineraler. Med studien på plats, samt miljökonsekvensbeskrivningen som vi planerar att lämna in inom kort likväl som ansökan om miljötillstånd, kommer vi nu att intensifiera våra samtal med flera potentiella offtake-partners. Dessutom kommer vi att påbörja optimeringen av projektet och se hur vi kan sänka investeringskostnaderna och öka projektets lönsamhet ytterligare, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Sammanfattning av preliminär lönsamhetsstudie:

Preliminär lönsamhetsstudie är baserad på underjordisk gruvdrift med en total utvinning av 4,6 Mt malmreserver med halterna Ni 0,3 %, Co 0,08 % och Cu 0,24 %. Ytterligare 369 kiloton av antagna mineralresurser användes också för att skapa en plan för gruvans livslängd och för att skapa en finansiell modell.

Underjordisk gruvdrift kommer att inledas efter en ettårig byggperiod som omfattar renovering av underjordsgruvan, byggande av kross- och bearbetningsanläggningar och en ny lagringsanläggning för gråbergsrester. Den underjordiska brytningen kommer att omfatta cirka 450 000–480 000 ton per år och gruvdriften kommer att pågå i 12 år.

Den totala metallproduktionen kommer att vara 11 400 ton nickel och 2 900 ton kobolt i nickel- och koboltkoncentratet och 9 600 ton koppar i kopparkoncentratet. De omfattande metallurgiska testerna har visat att koncentratet är av mycket god kvalitet utan skadliga beståndsdelar och bör enkelt kunna säljas antingen till Finlands inhemska metallurgiska industri eller internationellt.