Nyheter

Alfa Laval går med i First Movers Coalition

Alfa Laval har blivit  medlem i First Movers Coalition (FMC), ett globalt initiativ som lanserats av World Economic Forum. Det är en koalition av bolag som genom sin gemensamma köpkraft kan driva på en minskning av koldioxidutsläpp inom sju industrisektorer och långväga transporter, vilka har en utmaning när det gäller att minska sina utsläpp. Alfa Lavals medlemskap är en del av bolagets åtagande att bli koldioxidneutralt år 2030.

First Movers Coalition (FMC) lanserades 2021 av USAs president Joe Biden i samarbete med World Economic Forum, vid FNs klimatkonferens COP26 i Glasgow. Alfa Laval kommer att arbeta tillsammans med drygt 70 andra medlemsbolag för att undanröja hinder för nödvändig teknik i syfte att uppnå lägre koldioixdutsläpp 2030. Koalitionen tar sig an flera områden: aluminium, flyg, kemikalier, betong, sjöfart, stål och lastbilstransporter – parallellt med innovativ teknik för att avlägsna koldioxid. Dessa sektorer står för 30 procent av de globala utsläppen.

Alfa Lavals arbete med FMC är kopplat till stål och bolagets mål att bli koldioxidneutralt till 2030. Genom att minska sina egna koldioxidutsläpp i Scope 3 (relaterat till det stål bolaget använder i sina produkter) och genom hela värdekedjan, bidrar Alfa Laval till att uppfylla 1,5-gradersmålet som definieras i Parisavtalet.

– Detta är ytterligare ett viktigt steg mot att förverkliga våra åtaganden och mål inom hållbarhetsområdet. Vi har redan flera partnerskap och samarbeten på plats och vi räknar med att de blir ännu fler, eftersom vi menar att för att verkligen göra skillnad och bidra till Parisavtalet måste vi samarbeta, bolag emellan och med olika tillvägagångssätt, för att utveckla lösningar tillsammans. Att vara en del av FMC är ännu ett steg i rätt riktning, säger Anna Celsing, hållbarhetschef på Alfa Laval.

Om First Movers Coalition 

First Movers Coalition är ett globalt initiativ som använder sig av bolagens köpkraft för att driva på en minskning av koldioxidutsläpp inom sju industrisektorer som står inför stora utmaningar då de för närvarande står för 30 procent av de globala utsläppen. Dessa sektorer är aluminium, flyg, kemikalier, betong, sjöfart, stål och lastbilar, parallellt med innovativ teknik för att avlägsna koldioxid.

Koalitionens medlemmar förbinder sig i förväg att köpa en del av det industriella material och långväga transporter de behöver från leverantörer som använder nära-noll- eller noll-koldioxidlösningar, trots den högre kostnaden för dessa.

www.weforum.org/first-movers-coalition