Nyheter

Nystart för maskinell plantering – men flaskhalsen måste lösas

Mekaniseringen av avverkning, terrängtransport och markberedning har haft en enorm betydelse för skogsbrukets produktivitetsutveckling det senaste halvseklet. Plantering utförs dock fortfarande med i stort sett samma metoder som för 50 år sedan, det vill säga manuellt.

Trots att arbete med olika lösningar för maskinell plantering pågått sedan 1960-talet har ännu ingen maskin fått något ihållande genombrott. Tekniska barnsjukdomar i kombination med tillgång till billig utländsk arbetskraft sedan slutet av 1990-talet har bidragit till att nästan 99 % av planteringen fortfarande utförs manuellt. Osäkrare tillgång på arbetskraft har dock åter blivit ett motiv för att skynda på utvecklingen med mekanisering. Den snabba utvecklingen inom automation öppnar också för nya möjligheter med automatiserad plantering.

Idag pågår tre parallella projekt som skulle kunna leda till framtidens planteringsmaskin. För att nå framgång krävs dock att flaskhalsen med plantleverans och plantsystem blir löst. Maskinernas produktivitet är beroende av plantsystem anpassade för maskinell plantering och sådana utvecklas inte i plantskolorna så länge marknaden för dessa system är för liten.

I ett projekt finansierat av Skogforsks forskningsprogram Driftsystem identifierades problem med dagens plantlogistik, följt av några förslag på lösningar och utvecklingspotentialer.

Resultaten presenteras i två arbetsrapporter där den första Arbetsrapport 1149-2023 Tidigare, nuvarande och framtida planeringsmaskiner är en historisk översikt av arbetet med maskinell plantering och den andra Arbetsrapport 1150-2023 Flaskhalsen är en beskrivning av flaskhalsen med plantlogistik.