Nyheter

Boliden: Mineraltillgångar och mineralreserver 2022

Boliden har hittat en ny mineralisering i Garpenberg på 5,5 Mton antagen mineraltillgång som ingår i Garpenbergs mineraltillgångar. Både mineralreserv och mineraltillgång ökar ordentligt i Garpenberg och de ökar också i Bolidenområdet även om ökningen där är måttlig.

I Aitik och i Kevitsa minskar mineralreserven.

 – Fortsatta framgångar i Garpenberg innebär ännu bättre förutsättningar att långsiktigt utveckla gruvverksamheten. Den nya fyndigheten ligger inom Garpenbergs gruvområde på 1 000 meters djup och nära befintlig infrastruktur vilket naturligtvis innebär ännu bättre nyheter, säger Stefan Romedahl, direktör affärsområde Gruvor.

Kostnaden för prospektering 2022 var 770 (629) MSEK.

Aitik

I Aitik fortsätter arbeten med att förbereda Liikavaara-fyndigheten vilken ingår i Aitiks mineraltillgångar och mineralsreserver, cirka 3 km nordväst om Aitik, för brytning. Prospektering och utvärdering pågår även på Nautanen-fyndigheten cirka 15 km norr om Aitik vilken redovisas separat och inte ingår i Aitiks mineraltillgångar och mineralreserver. I Aitik minskar mineralreserven med 176 Mton varav 43 är det som brutits under 2022. Minskningen beror främst på att högre kostnader har använts för delar av fyndigheten. Det medför också att genomsnittshalten ökar något. Mineraltillgången, som i dagbrott är tonnage som med dagens beräknade priser och kostnader ligger utanför planerat slutligt dagbrott, ökar med 230 Mton främst på grund av att några års borrningar mot djupet nu beräknats. Dagbrottet Salmijärvi strax söder om huvuddagbrottet i Aitik är slutbrutet och ett beslut har tagits att använda det som klarningsmagasin.

Bolidenområdet

I Bolidenområdet pågår förberedelser för brytning av Rävliden-mineraliseringen i Kristinebergsgruvan. Totalt sett har prospektering gett tillskott till mineraltillgångarna som delvis kunnat konverteras till mineralreserv. För Bolidenområdet totalt så ökar mineraltillgången med 600 kton (2%) och mineralreserven med 400 kton (3%) medan halterna är något lägre. Under 2022 bröts och anrikades 1,9 Mton.

Garpenberg

I Garpenberg fortsätter framgångarna med prospektering, infill-borrning och andra undersökningar. En ny mineralisering kallad Stationen har hittats och beräknats till 5,5 Mton antagen mineraltillgång. Prospekteringen fortsätter på den och på andra platser i gruvan. Betydande tonnage har konverterats från mineraltillgång till mineralreserv vilket leder till en ökning av mineralreserven med 15,6 Mton (13%). Trots detta har även mineraltillgången kunnat ökas med 10 Mton (17%). Genomsnittshalterna är något lägre än förra året. Under 2022 bröts och anrikades 3,0 Mton i Garpenberg.

Kevitsa

Den minskning av mineraltillgången efter borrning som presenterades föregående år har detta år fått effekt på mineralreserven. Dessutom har dagbrottet behövt designas om för att undvika potentiella stabilitetsproblem som har identifierats i en bergmekanisk undersökning. Mineralreserven minskar med 12 Mton utöver de 10 Mton som brutits och anrikats under 2022. Genomsnittshalterna är något högre. Mineraltillgången ökar med 3,2 Mton (2%).

Tara

I slutet av 2021 drabbades Tara av ett stort inflöde av vatten i undersökningsorten mot mineraliseringen i Tara Deep. Detta drabbade Taras produktion i början av 2022 och har förhindrat underjordsborrningar mot Tara Deep hela 2022. På grund av problem att få tillstånd har heller inga nya borrplatser ovan jord kunnat tas i bruk under 2022. Däremot har omfattande prospektering gjorts runt den befintliga gruvan i Tara. Mineraltillgången har ökat i gruvan i Tara med 1,6 Mton men minskat i Tara Deep med 1,1 Mton. För hela Tara blir det därmed bara en total ökning med 0,5 Mton (1%). Under 2022 bröts 2,0 Mton (2,1 Mton anrikades) och ungefär halva det tonnaget har kunnat ersättas med ny mineralreserv.

Om klassificeringen

Mineraltillgångar och mineralreserver beräknas separat och indelas i olika kategorier. Förutsättningar i form av kostnader och metallpriser tas fram i början av året och används i alla beräkningar som görs under året. Bolidens mineralreserver är inte delmängder av mineraltillgångarna.

Vid konvertering av mineraltillgång till mineralreserv tas kvantiteten bort från mineraltillgången. Boliden följer Svenska Gruvföreningens (SveMin) rekommendationer för rapportering av prospekteringsresultat, mineraltillgångar och mineralreserver och strävar efter att rapportera enligt Pan-European Reserves and Resources Reporting Committee (PERC).

PERC-standarden har tydliga krav på dokumentation och på de kompetenta personer som ska utvärdera de uppgifter som bolagen redovisar. Alla summerande rapporter för mineraltillgångar och mineralreserver per projekt och gruva som finns på Bolidens hemsida är granskade och godkända av kompetenta personer som presenteras i respektive rapport.

Denna sammanställning av mineraltillgångar och mineralreserver har granskats och godkänts av Gunnar Agmalm, Kompetent Person och Chef Malmbas och Projektvärdering, Boliden, som är medlem i The Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM) och The Fennoscandian Association for Metals and Minerals Professionals (FAMMP) vilka bägge är godkända organisationer för kompetenta personer enligt PERC.